Pomoc materialna na planie Dodaj obiekt - Pomoc materialna

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Cele

- Organizowanie usług opiekuńczych w (domach) mieszkaniach pod­opiecznych;

 - Organizowanie i prowadzenie dożywiania;

 - Organizowanie różnorodnych form wypoczynku dla podopiecznych;

 - Udzielanie pomocy rzeczowej i, w miarę posiadanych środków finansowej;

 - Prowadzenie poradnictwa prawnego i pomocy prawnej;

 - Świadczenie pomocy dla skazanych opuszczających zakłady karne

 - Świadczenie pomocy osobom bezdomnym i bezrobotnym;

 - Świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej;

 - Udzielanie pomocy osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i ekologicznymi;

Formy

- kluby Seniora, stołówki, jadłodajnie, noclegownie itp.;

- świetlice i inne placówki opiekuńcze i opiekuńczo - wychowawcze;

- działalność edukacyjną i szkole­niową

- pomoc finansowa, rzeczowa, usługowa.

Wróć do listy

sieci społecznościowe