Podstawy prawne

Pozamilitarne przygotowania obronne realizowane są przez kilkanaście  wydziałów Urzędu Miasta Poznania, m.in. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa , Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydział Organizacyjny, przez wybrane miejskie jednostki organizacyjne oraz spółki prawa handlowego, w których Miasto posiada udziały lub akcje. Koordynację realizacji zadań obronnych sprawuje WZKiB

Realizacja zadań obronnych normowana jest m.in. przez niżej wymienione akty prawne:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa  oraz właściwości organów w tych sprawach

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego

Szczegółowe zestawienie aktów prawnych można znaleźć na podanej niżej stronie internetowej.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej