W tej sekcji potencjalni wolontariusze/ki i organiztorzy wolontariatu znajdą najważniejsze informacje na temat ubezpieczeń, umów oraz porozumień wolontariackich oraz innych obowiązków organizatorów wolontariatu i samych wolontariuszy/ek.


Najważniejsze informacje na temat umowy z wolontariuszem 

Organizacje oraz instytucje korzystające z pracy wolontariuszy mają obowiązek przed przystąpieniem do współpracy zawrzeć porozumienie o współpracy.
W zależności od czasu trwania współpracy umowa może mieć formę ustną lub pisemną.

Umowa ustna vs. pisemna

Biorąc pod uwagę okres trwania współpracy pomiędzy korzystającym a wolontariuszem porozumienie może zostać zawarte ustnie lub pisemnie.
Formę ustną można zawrzeć z wolontariuszem jeśli współpraca jest sporadyczna lub krótkoterminowa (np. 2 lub 3 dni). W sytuacji kiedy współpraca jest ciągła lub długoterminowa i trwa ponad 30 dni od instytucji korzystającej z pomocy wolontariusza wymaga się zawarcia porozumienia pisemnego.

Porozumienie bez względu na to, czy jest pisemne, czy ustne, musi regulować następujące kwestie: zakres, sposób i czas wykonywania świadczenia przez wolontariusza oraz sposób rozwiązania porozumienia z wolontariuszem.
Pozostałe elementy porozumienia korzystający i wolontariusz mogą kształtować w sposób dowolny. Umowy nie trzeba  nigdzie rejestrować. Sporządzana jest w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Należy pamiętać, że w przypadku zawarcia umowy z osobą niepełnoletnią wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów na wolontariat osoby małoletniej.

Ubezpieczenie wolontariusza

Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wolontariuszowi przysługuje ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków NNW.

Jeżeli porozumienie z wolontariuszem zawarte jest d 30 dni, wtedy obowiązkiem organizacji jest ubezpieczenie wolontariusza przez tę organizację.

 "Art. 46
3. Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków".

Jeżeli porozumienie z wolontariuszem zawarte jest powyżej 30 dni, wtedy obowiązek  ubezpieczenia wolontariusza przechodzi na skarb państwa podstawie znowelizowanej tzw. małej ustawy wypadkowej (ustawa o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach). Pamiętajmy jednak o zawarciu porozumienia!

Zaświadczenie

Na żądanie wolontariusza korzystający jest obowiązany wydać pisemne zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń. Na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza.

Najważniejsze informacje na temat umowy z wolontariuszem 

Ustawa nie wskazuje w jaki sposób określić czas pracy wolontariusza.
W porozumieniu zamieszcza się np. postanowienie, że wolontariusz będzie wykonywał powierzone mu czynności trzy razy w tygodniu po 2 godziny. Oznaczenie czasu realizacji zadań przez wolontariusza jest o tyle istotne, iż w przypadku gdy dozna on uszczerbku na zdrowiu, konieczne będzie ustalenie, że wypadek miał miejsce podczas wykonywania świadczenia na rzecz korzystającego. Powyższe ma szczególne znaczenie dla przyznania bądź odmowy przyznania świadczeń z ubezpieczenia.

Rozwiązanie porozumienia

Porozumienie o współpracy zgodnie z ustawą powinno wskazywać możliwości jego rozwiązania. Nie ma jednak sprecyzowanej formy w jakiej należy tego dokonać. Najbardziej odpowiednia i najbezpieczniejsza jest rozwiązanie porozumienia za pomocą formy pisemnej, ponieważ wtedy nie pojawią się wątpliwości czy wolontariusz nadal wykonuje świadczenie na rzecz korzystającego czy też zaprzestał wykonywania tych czynności.


Deklaracja dostępności

Poznan City Hall zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.poznan.pl/

Data publikacji: 2023-09-23

Data aktualizacji: 2023-09-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • videos do not have subtitles for the deaf and hard of hearing
 • contact form has no associated text labels
 • map of healthcare facilities is not available

Data sporządzenia: 2019-10-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Maciejewska, Beata Skrzypczak, dostepnosc@um.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 878 53 33, +48 61 878 53 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Anyone has the right to request digital accessibility of the website, mobile application or any element thereof. It is also possible to request that the information be made available in alternative forms, such as reading out a digitally inaccessible document, describing the content of a video without an audio description, etc. The request should include the details of the person making the request, an indication which website or mobile application the request concerns, and the method of contact. If the claimant requests information in an alternative form, this form should also be specified.

The public entity shall comply with the request without delay, but no later than within 7 days. If this deadline cannot be met, the public entity shall immediately inform the claimant when it will be possible to comply with the request, and this new deadline shall not exceed 2 months. If accessibility cannot be ensured, the public entity may propose an alternative way of accessing information.

Dostępność architektoniczna

With the exception of the Office of Project Coordination and Urban Regeneration, the building is accessible for people with disabilities.

 • It is possible to arrange a meeting with a customer on the ground floor. The most convenient entrance is from Poznan City Hall's courtyard: no threshold, the door opens automatically.
 • Furthermore, there are 5 parking spaces for people with disabilities in Poznan City Hall's courtyard.

Below are links to individual locations

Poznan City Hall


Deklaracja dostępności

Познанська міська рада zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.poznan.pl/

Data publikacji: 1998-02-11

Data aktualizacji: 2023-03-17

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • деякі відео не мають субтитрів для глухих осіб.
 • мапа частково доступна

Data sporządzenia: 2019-10-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Агнєшка Мачєєвська, Беата Скшипчак, dostepnosc@um.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 878 58 32, +48 61 878 53 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Кожен має право вимагати забезпечення доступності веб-сайту, мобільного додатку або їхнього елементу. Також можна попросити надати інформацію в альтернативній формі, наприклад, прочитати недоступний в цифровому вигляді документ, описати зміст фільму без тифлокоментування тощо. У запиті слід зазначити особу, яка подає запит, вказати, про який саме веб-сайт або мобільний додаток йдеться і як можна зв'язатися із заявником. Якщо особа, яка подає запит, бажає отримати інформацію в альтернативній формі, вона також має вказати, в якій формі вона має бути надана.

Державний орган зобов'язаний задовольнити запит негайно, але не пізніше, ніж протягом 7 днів. Якщо неможливо дотриматися цього терміну, державний орган повинен невідкладно повідомити запитувача про те, коли він зможе задовольнити запит, але цей термін не повинен перевищувати 2 місяці. Якщо доступ до інформації неможливий, державний орган може запропонувати альтернативний спосіб доступу до неї.

Dostępność architektoniczna

 • опис доступності входу до будівлі та проходження через зони контролю
 • опис доступності коридорів, сходів і ліфтів
 • опис пристосувань, наприклад, пандусів, платформ, голосового інформування, індукційних петель
 • інформація про право входу з собакою-поводирем та будь-які обґрунтовані обмеження.
 • a href="http://www.poznan.pl/mim/hc/urzad-miasta-poznania,p,22148,22165,22166.html">Посилання на
  Познанську міську адміністрацію

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej