5. projekt "Partnerzy przeciw wykluczeniu"

Miasto Poznań uzyskało piąty z kolei grant z programu Polska Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W 2013 roku został on przeznaczony na współpracę z miastem partnerskim Kutaisi - projekt pt.: "Partnerzy przeciw wykluczeniu. Wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem i Kutaisi w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym"

Celem projektu było podniesienie jakości świadczeń na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych w Kutaisi poprzez wymianę doświadczeń i transfer wiedzy pomiędzy specjalistami z Poznania i Kutaisi oraz stworzenie platformy współpracy pomiędzy przedstawicielami lokalnej administracji i organizacjami pozarządowymi w Kutaisi.

Projekt "Partnerzy przeciw wykluczeniu"  miał służyć rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, lecz także doprowadzić do trwałej zmiany w podejściu administracji lokalnej, która dotąd nie współpracowała na tym polu z organizacjami pozarządowymi, a także wyposażyć osoby pracujące na co dzień z niepełnosprawnymi w wiedzę m.in. z zakresu nowych metod pracy. Podniesienie kwalifikacji beneficjentów oraz przekazanie im pomocy dydaktycznych do wykorzystania w pracy  miało stworzyć efekt mnożnikowy - wiedza i narzędzia miały zostać przekazane współpracownikom beneficjentów i innym osobom działającym w tym środowisku. Projekt był jednocześnie kontynuacją poprzednich działań związanych z aktywizacją i wspieraniem przedsiębiorczości grup zagrożonych bezrobociem i marginalizacją społeczną.