ODKRYJMY POZNAŃ. Projekt uchwały krajobrazowej

Przedstawiamy Państwu projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, czyli tzw. uchwały krajobrazowej.

Przypomnijmy, że projekt uchwały opracowany został na podstawie propozycji zapisów upublicznionych w listopadzie 2017 roku, które były efektem prac zespołu roboczego w Wydziale Urbanistyki i architektury oraz ogólno miejskiego zespołu ds. przygotowania uchwały krajobrazowej. W swoich pracach zespoły te korzystały z obowiązujących dokumentów planistycznych, podręczników dobrych praktyk, wytycznych konserwatorskich oraz regulacji funkcjonujących w innych miastach zachodnioeuropejskich. Uzupełnieniem w pracy nad projektem były liczne inwentaryzacje, wizje w terenie, a także analizy przestrzenne.

Projekt uwzględnia część z 227 uwag otrzymanych w okresie od listopada 2017 roku do końca lutego 2018 roku oraz wniosków z 24 spotkań m.in. z firmami reklamowymi, przedsiębiorcami, mieszkańcami, stowarzyszeniami, miejskimi spółkami, a także konkluzje z Otwartego Forum Dyskusyjnego zorganizowanego w Concordii Design 22 listopada 2017 roku. Opracowane w 2017 roku propozycje zapisów do uchwały skonfrontowaliśmy także ze 141 wnioskami dotyczącymi szyldów, tablic i urządzeń reklamowych, jakie od stycznia do listopada 2018 roku wpłynęły do Wydziału Urbanistyki i Architektury, które uzupełniliśmy dodatkowymi inwentaryzacjami i wizjami w terenie w 2018 roku.

Zawiadamiamy, że od 12 lutego 2021 r. do 6 marca 2021 r. projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, wywołanej uchwałą Rady Miasta Poznania, jest wyłożony do publicznego wglądu*.

*Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Poznania NrXLIV/761/VII/2017 z dnia 14 marca 2017 r.

Uchwała została opracowana dla całego obszaru gminy Miasta Poznania z wyznaczeniem obszarów o różnych regulacjach. Granice wyznaczonych obszarów zostały opisane oraz przedstawione na załączniku graficznym.

W czasie wyłożenia i przez 14 dni po zakończeniu okresu wyłożenia można złożyć uwagi do projektu.

Uwagi należy składać pisemnie na adres Wydziału Urbanistyki i Architektury, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, lub krajobrazowa@um.poznan.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 21 marca 2021 r.

W 2021 roku, po niezbędnych ustawowych uzgodnieniach, planujemy ostateczny projekt uchwały skierować do Rady Miasta Poznania.

Piotr Sobczak

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury, Architekt Miasta Poznania

Piotr Libicki

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Miasta

Załączniki