Rachmistrze spisowi - ogólne informacje

INFORMACJA O PRACY RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

(komunikat z 23.04.2021 r.)

Gminne Biuro Spisowe w Poznaniu informuje, że z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania.
Oznacza to, że rachmistrzowie - przynajmniej na razie - nie będą kontaktować się z respondentami osobiście.

Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę w maju br., o konkretnej dacie będziemy szczegółowo informować.

Rachmistrzowie telefoniczni będą kontaktowali się z respondentami wyłącznie za pomocą numeru 22 279 99 99. Powinni od razu się przedstawić, powiedzieć kim są i podać numer identyfikatora rachmistrza spisowego oraz powód, dla którego dzwonią. Rachmistrz jest także zobowiązany do poinformowania o sposobie weryfikacji jego tożsamości, np. poprzez infolinię spisową. W tym przypadku respondent może umówić się na dokonanie spisu w innym terminie.  Rachmistrz nie może wymagać podania danych do kont, kart bankowych, ani też pytać o zarobki czy majątek.

W przypadku, gdy obecnie skontaktuje się z Państwem osoba podająca się za rachmistrza spisowego, prosimy o kontakt z najbliższą jednostką Policji lub Głównym Urzędem Statystycznym.


Wywiady bezpośrednie i telefoniczne z osobami fizycznymi objętymi spisem przeprowadzają rachmistrze spisowi.

Rachmistrzami telefonicznymi są pracownicy urzędów statystycznych do realizacji wywiadów telefonicznych.

Rachmistrzami terenowymi są osoby pochodzące z naboru zewnętrznego, dokonujące bezpośrednich wywiadów z osobami fizyczmi. Wywiady są przeprowadzane z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. W przypadku zwiększonego zagrożenia COVID-19 i podjęcia przez Generalnego Komisarza Spisowego lub Zastępcę Wojewódzkiego Komisarza Spisowego decyzji o wstrzymaniu realizacji wywiadów bezpośrednich, rachmistrze terenowi będą realizować wywiady telefoniczne. Urządzenia mobilne do przeprowadzania wywiadów dostarcza Wojewódzkie Biuro Spisowe.

Jeśli chcesz zostać rachmistrzem terenowym musisz spełnić następujące warunki:

- być osobą pełnoletnią,

- cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

- posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,

Rachmistrzem spisowym może zostać wyłącznie osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Nabór kandydatów na rachmistrza spisowego na terenie Miasta Poznania prowadzi Gminne Biuro Spisowe w Poznaniu. Liczba rachmistrzów spisowych dla Poznania: 222 osoby; liczba rachmistrzów na liście rezerwowej: 111 osób (nabór zakończony 16 lutego 2021 r.)

Kandydat na rachmistrza spisowego musi uczestniczyć w szkoleniu oraz zdać egzamin na rachmistrza z wynikiem min. 60% poprawnych odpowiedzi.  Ze względu na stan epidemii wirusa SARS-Cov-19 zarówno szkolenia, jak i egzaminy odbywają się wyłącznie on-line. Podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu kandydat na rachmistrza posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). O terminie szkoleń i zasadach dostępu do aplikacji, w której są przeprowadzane kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową przez Gminne Biuro Spisowe.

Umowy zlecenia z rachmistrzami spisowymi podpisuje Wojewódzkie Biuro Spisowe.

Wynagrodzenie rachmistrza terenowego ustala się jako iloczyn stawki w wysokości: 6 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych  z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób (tj. liczby zamkniętych oraz poprawnie wypełnionych elektronicznych formularzy w spisie)*.

Za podlegający wynagrodzeniu elektroniczny formularz w spisie uznaje się wyłącznie ankietę osobową (ankieta mieszkaniowa i dla gospodarstwa domowego stanowią integralną część ankiety osobowej i za ich wypełnienie nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie).

*zmiana stawki wprowadzona ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej