Rachmistrze spisowi - ogólne informacje

Nabór na rachmistrzów spisowych

Gminny Komisarz Spisowy w Poznaniu ogłasza dodatkowy, otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.


UWAGA: termin naboru został przedłużony do czasu wyczerpania limitu wakatów. Obecnie poszukujemy 100 kandydatów na rachmistrzów spisowych
(wg. stanu na 12.08.2021 r.)

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się biegle językiem polskim w mowie i w piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty:

  • W formie skanu podpisanej oferty (plik w formacie.jpg,.pdf): na skrzynkę e-mailową: nsp2021@um.poznan.pl;
  • Za pośrednictwem platformy ePUAP: należy wybrać formularz wniosek ogólny do urzędu i dołączyć w załączniku skan podpisanej oferty (plik w formacie.jpg,.pdf);
  • Za pośrednictwem operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich) na adres Urząd Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 61-841 Poznań (z dopiskiem "spis powszechny") ;
  • Osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Poznania: dedykowana skrzynka podawcza w holu budynku Urzędu Miasta Poznania na pl. Kolegiackim 17

Załączniki


WYWIADY BEZPOŚREDNIE I TELEFONICZNE

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi mogą przeprowadzać ankiety spisowe zarówno drogą telefoniczną jak i bezpośrednio w miejscu zamieszkania respondentów.

Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet lub nie realizowały spisu przez wywiad telefoniczny z rachmistrzem.

Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy  o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Udział w wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza jest obowiązkowy.

Przed rozpoczęciem spisu rachmistrz ma obowiązek wylegitymować sie z podaniem imienia, nazwiska oraz numeru identyfikatora. Dane te można sprawdzić przed wywiadem na stronach Głównego Urzędu Statystycznego.Są na to dwa sposoby: poprzez aplikację: sprawdź tożsamość rachmistrza na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99.
Na życzenie repospondenta rachmistrz może umówić się na przeprowadzenie ankiety na inny, dogodny termin.

Rachmistrz nie może żądać wpuszczenia do mieszkania czy domu. Nie może kopiować przekazanych danych z urządzenia spisowego, na które od razu powinien wprowadzać informacje.

Rachmistrz nie może pytać o: numer dowodu osobistego, konto w banku, pin do karty, wartość oszczędności, wysokość dochodów, wartość mieszkania czy domu, posiadany majątek, w tym samochody, wartościowe przedmioty. Nie może poprosić o okazanie, ani podpisanie jakichkolwiek dokumentów. Powinien też poinfomować, na które pytania (m.in dotyczące związków, wyznania, niepełnosprawności) mogą Państwo nie udzielić odpowiedzi.

Spis jest prowadzonony przez rachmistrzów także drogą telefoniczną. Rachmistrzowie będą dzwonić wyłącznie z dwóch numerów -  22 279 99 99 oraz 22 828 88 88


Wywiady bezpośrednie i telefoniczne z osobami fizycznymi objętymi spisem przeprowadzają rachmistrze spisowi.

Rachmistrzami telefonicznymi są pracownicy urzędów statystycznych do realizacji wywiadów telefonicznych.

Rachmistrzami terenowymi są osoby pochodzące z naboru zewnętrznego, dokonujące bezpośrednich wywiadów z osobami fizyczmi. Wywiady są przeprowadzane z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. W przypadku zwiększonego zagrożenia COVID-19 i podjęcia przez Generalnego Komisarza Spisowego lub Zastępcę Wojewódzkiego Komisarza Spisowego decyzji o wstrzymaniu realizacji wywiadów bezpośrednich, rachmistrze terenowi będą realizować wywiady telefoniczne. Urządzenia mobilne do przeprowadzania wywiadów dostarcza Wojewódzkie Biuro Spisowe.

Jeśli chcesz zostać rachmistrzem terenowym musisz spełnić następujące warunki:

- być osobą pełnoletnią,

- cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

- posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,

Rachmistrzem spisowym może zostać wyłącznie osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Nabór kandydatów na rachmistrza spisowego na terenie Miasta Poznania prowadzi Gminne Biuro Spisowe w Poznaniu. Liczba rachmistrzów spisowych dla Poznania: 222 osoby; liczba rachmistrzów na liście rezerwowej: 111 osób (nabór zakończony 16 lutego 2021 r.)

Kandydat na rachmistrza spisowego musi uczestniczyć w szkoleniu oraz zdać egzamin na rachmistrza z wynikiem min. 60% poprawnych odpowiedzi.  Ze względu na stan epidemii wirusa SARS-Cov-19 zarówno szkolenia, jak i egzaminy odbywają się wyłącznie on-line. Podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu kandydat na rachmistrza posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). O terminie szkoleń i zasadach dostępu do aplikacji, w której są przeprowadzane kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową przez Gminne Biuro Spisowe.

Umowy zlecenia z rachmistrzami spisowymi podpisuje Wojewódzkie Biuro Spisowe.

Wynagrodzenie rachmistrza terenowego ustala się jako iloczyn stawki w wysokości: 6 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych  z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób (tj. liczby zamkniętych oraz poprawnie wypełnionych elektronicznych formularzy w spisie)*.

Za podlegający wynagrodzeniu elektroniczny formularz w spisie uznaje się wyłącznie ankietę osobową (ankieta mieszkaniowa i dla gospodarstwa domowego stanowią integralną część ankiety osobowej i za ich wypełnienie nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie).

*zmiana stawki wprowadzona ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021.