Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016
(Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Zieleni Miejskiej
z siedzibą przy ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań /dalej: ZZM/;
2) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:  iod3_oswiata@um.poznan.pl , tel. 618784905,Zastępca Inspektora Ochrony Danych iod5_oswiata@um.poznan.pl
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub  w ramach sprawowania władzy publicznej, wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na ZZM lub w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, c, e - RODO, odbywa się co do zasady w związku z obowiązującymi  ustawami oraz zarządzeniami Dyrektora ZZM;
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom publicznym zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, podmiotom przetwarzającym w celu wskazanym
w pkt. 3.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących w ZZM;
7) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych
w przypadkach określonych w przepisach RODO;
8) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem realizacji celu wskazanego w pkt. 3;