Odprowadzanie ścieków

Nieczystości ciekłe powstające w gospodarstwach domowych mogą być odprowadzane na trzy sposoby:

  • poprzez sieć kanalizacji sanitarnej,
  • poprzez magazynowanie w szczelnych zbiornikach bezodpływowych - tzw. szambach,
  • poprzez oczyszczanie w przydomowej oczyszczalni ścieków i odprowadzanie do odbiornika (gruntu lub cieku wodnego).

Kwestie te reguluje Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1484 ze zm.). Zgodnie z jej zapisami właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą określone wymagania.

Przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe tylko jeśli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.