Skład i zakres działania Gminnego Biura Spisowego

Do zadań Gminnego Biura Spisowego należy:

a. prowadzenie działań promujących spis, a zwłaszcza samospis, we współpracy z Wojewódzkim Biurem Spisowym (WBS), w oparciu o materiały przygotowane w Centralnym Biurze Spisowym (CBS);

b. przeprowadzenie odpowiedniej akcji informacyjnej i popularyzacyjnej, mającej na celu nabór wystarczającej liczby kandydatów na rachmistrzów terenowych i monitorowanie jej oddziaływania; w oparciu o materiały przygotowane w CBS oraz w ścisłej współpracy z WBS i zgodnie z przyjętą linią komunikacji;

c. współpraca z właściwym miejscowo WBS w pracach logistycznych oraz organizacyjno-technicznych;

d. wsparcie koordynatora gminnego w bieżących sprawach dotyczących spisu;

e. rejestracja danych kandydatów na rachmistrzów terenowych;

f. przekazanie kandydatom na rachmistrzów terenowych informacji o szkoleniach i dokonanie kwalifikacji osób spełniających wymogi konieczne do pracy w charakterze rachmistrza terenowego;

g. prowadzenie listy osób, które zakwalifikowane zostaną do pełnienia roli rachmistrza oraz osób, które stanowić będą zasób rezerwowy do powołania na rachmistrza w razie zaistnienia takiej potrzeby;

h. przekazywanie do WBS meldunków o przebiegu prac spisowych na terenie gminy;

i. kontrola przebiegu realizacji spisu oraz bezzwłoczne zgłaszanie do GKS wszelkich problemów organizacyjnych, a do WBS wszelkich problemów metodologicznych nierozstrzygniętych w oparciu o obowiązujące instrukcje;

j. udzielanie pomocy rachmistrzom terenowym we wszystkich sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu rachmistrzów lub mogących spowodować niekompletność wyników spisu;

k. sporządzenie raportu z przebiegu spisu powszechnego na terenie gminy.


Gminne Biuro Spisowe w Poznaniu zostało utworzone zarządzeniem Nr 66/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego w celu wykonania prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na obszarze miasta Poznania.

W skład Gminnego Biura Spisowego wchodzą:

p. Jacek Jaśkowiak Prezydent Miasta Poznania - Gminny Komisarz Spisowy;

p. Stanisław Tamm - Sekretarz Miasta Poznania - Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego;

p. Wojciech Kasprzak - dyrektor Wydziału Organizacyjnego - Koordynator Gminny;

Członkowie:

p. Bartosz Pelczarski - dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

p. Jarosław Zawadzki - zastępca dyrektora ds. Systemu Informacji Przestrzennej w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ,

p. Konrad Zawadzki - dyrektor Biura Poznań Kontakt,

p. Wojciech Czyżewski - dyrektor Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu,

p. Arkadiusz Bujak - dyrektor Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta,

p. Mariusz Kopeć - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w randze dyrektora wydziału,

p. Marek Pawłowski - kierownik Biura Prasowego w Gabinecie Prezydenta,

p. Agnieszka Lewicka - kierownik Oddziału Planowania i Analiz w Wydziale Organizacyjnym.