Strategia rozwoju miasta Poznania w zakresie gospodarki komunalnej

Zapewnienie funkcjonowania zrównoważonego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Poznań cechuje się wysokim stopniem skanalizowania (wg danych GUS w 2011 r. ok. 91% ogółu ludności korzystało z miejskiej kanalizacji sanitarnej). Incydentalnie zdarzają się spływy ścieków bytowych do kanalizacji deszczowej (zazwyczaj wynikające z działań sprzed kilkudziesięciu lat), powodujące zanieczyszczenia wód. Problem ten jest eliminowany w czasie prowadzonych przez właściciela kanalizacji kontroli pozwalających wykryć nielegalne przyłącza. Głównym zagrożeniem dla poznańskich wód powierzchniowych (szczególnie jezior) mogą być zanieczyszczenia niesione przez wody wpływające na obszar miasta z terenów sąsiednich.

Ich przyczyną są spływy związków biogennych z pól oraz niewłaściwie prowadzona gospodarka wodno-ściekowa na terenie gmin ościennych (dopływ do wód powierzchniowych niewłaściwie oczyszczonych ścieków deszczowych, często wymieszanych ze ściekami sanitarnymi). Dla utrzymania czystości i porządku w mieście istotne znaczenie ma gospodarka odpadami. Poznań rozpoczął już istotne przedsięwzięcia mające na celu racjonalizację tej gospodarki.

Istotą programu jest zapewnienie należytego stanu czystości miasta i dbałość o stan jego środowiska naturalnego, tak aby zwiększyć atrakcyjność Poznania jako miejsca do zamieszkania oraz pracy zawodowej i spędzania wolnego czasu. Dla poprawy jakości wód powierzchniowych, a pośrednio także podziemnych, należy dążyć do eliminowania źródeł zanieczyszczeń, zarówno stałych, jak i o charakterze incydentalnym. Konieczne jest zapewnienie mieszkańcom możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej na terenie całego miasta oraz zastosowanie działań rekultywacyjnych na zbiornikach o obniżonej jakości wód.