Działania w ramach projektu

Pierwsze takie spotkanie międzysektorowe!

12 grudnia 2019 r. odbyło się dość niecodzienne spotkanie drugiego i trzeciego sektora w przyjaznej atmosferze restauracji Bajgle Króla Jana. Przedstawiciele biznesu oraz organizacji pozarządowych zasiedli wspólnie przy stołach by w formacie speed datingu wymienić się informacjami na swój temat, przybliżyć swoją działalność, znaleźć wspólne punkty zaczepienia i z nadzieją wyglądać przyszłej współpracy. Intymna, kawiarniana atmosfera umożliwiła luźniejsze podejście do rozmówców, zaś liczba spotkań w tak krótkim czasie pozwoliła przybyłym nabrać pewnego doświadczenia w dyskusjach z osobami z nieco innego świata.

Po głównej części, wszyscy wspólnie wzięli udział w warsztacie tworzenia ozdób świątecznych w formie małych drewnianych choinek. Zajęcia techniczne otworzyły rozmówców jeszcze bardziej i stanowiły sympatyczne zwieńczenie wieczoru. 

Uczestnicy spotkania odnieśli się pozytywnie zarówno do samej idei spotkania, jak i do jego formy. Mamy nadzieję, że będzie to dobry krok w kierunku rozwijania współpracy międzysektorowej w mieście.


Spotkanie partnerów w Rydze - wrzesień 2019

17 i 18 września mieliśmy okazję odwiedzić naszych partnerów w Rydze, do której zaprosił nas Rigas Stradins University. Partnerzy tym razem postawili sobie za główny cel omówienie wypracowanego przez gospodarzy modelu współpracy międzysektorowej, który będzie stanowił punkt wyjścia do dalszej części projektu i będzie testowany w czasie pilotaży przygotowanych przez miasta. W czasie licznych sesji warsztatowych, studium przypadku czy wykładu jednego z przedstawicieli uniwersytetu na temat antropologii współpracy międzyludzkiej, mieliśmy szansę bardziej wnikliwego wejścia w temat oraz skonfrontowania teoretycznych założeń z doiadczeniem praktycznym.


Warsztaty z planowania celów zasad i form współpracy między Miastem Poznań a NGO

W czerwcu i lipcu rozpoczęliśmy prace nad Rocznym Programem Współpracy.

Była to doskonała okazja do spotkania z bezpośrednio zainteresowanymi tym dokumentem Organizacjami Pozarządowymi i przedyskutowaniem bardziej dogłębnie założeń stojących u podstaw owej współpracy. W czasie trzech spotkań o warsztatowym charakterze pochyliliśmy się nad takimi zagadnieniem celów i form dobrej współpracy. Przedstawiciele poznańskich NGO nie tylko wskazali na luki w komunikacji pomiędzy pierwszym a trzecim sektorem, ale także zaproponowali interesujące rozwiązania, które będziemy starali się wdrożyć w życie.

W prowadzeniu warsztatów pomogła nam Ewa Gałka - wieloletnia działaczka na rzecz Miasta Poznania, przewodnicząca Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w latach 2016-2019. Okazało się, że wielu przedstawicieli organizacji nie było świadomych istnienia Rocznego Programu Współpracy, dlatego prowadząca zarówno wprowadziła wszystkich w tematykę, jak i przedstawiła później inspirujące przykłady kooperacji międzysektorowej z innych miast w Polsce.

Spotkanie było owocne zarówno dla organizacji stale współpracujących z Miastem Poznań (ewaluacja jakości wzajemnych stosunków), jak i nowych, które dowiedziały się o istniejących formach współpracy, zwłaszcza o ciałach doradczych i zasadach, jakimi rządzi się udzielanie dotacji.

Efekty rozmów i konkluzje zostały spisane przez prowadząca i znajdują się w załączniku.

Załączniki


Spotkanie partnerów w Helsinkach - czerwiec 2019

Kolejne spotkanie projektowe odbyło się w Helsinkach w czerwcu (11-12) i było zorganizowane przez Metropolia UAS - lidera na tym etapie projektu. Głównymi tematami pierwszego dnia były: podsumowanie przeprowadzonej wśród pracowników gmin i miast samoceny jakości współpracy międzysektorowej oraz przygotowanie do złożenia raportu za pierwszy okres sprawozdawczy. W czasie pracy w grupach ustaliliśmy pewne wytyczne, które posłużą liderom kolejnego etapu projektowego w stworzeniu pierwszej wersji modelu współpracy międzysektorowej.

Drugi dzień upłynął na poznawaniu rozszerzonej rzeczywistości (XR) w Helsinki XR Center. Miało nas to zaznajomić z nowymi technologiami, które każde z miast będzie wykorzystywało w ramach swoich pilotażowych projektów. Spotkania z projektantami i programistami pozwoliły nam spojrzeć na zagadnienie z nowej perspektywy, a wspólne burze mózgów doprowadziły do powstania zalążków pomysłów, które każdy będzie rozwijał po powrocie do domu.

ZK


Warsztaty ewaluacyjne dla KDO

6 czerwca 2019 r. odbyły się warsztaty ewaluacyjne dla przedstawicieli poznańskich KDO.

Warsztaty miały na celu podsumować dotychczasowy przebieg prac Komisji Dialogu Obywatelskiego działających przy Urzędzie Miasta Poznania oraz dokonać ewaluacji na przyszłość. Nad przebiegiem warsztatów czuwał Paweł Szczyrski - od 1996 roku pracujący w Urzędzie Miasta Szczecin (początkowo jako Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, od 1997 jako Kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych, następnie jako Dyrektor Biura do 2017 roku; obecnie Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych UM Szczecin).

Wspólne spotkanie przedstawicieli działających w różnych obszarach KDO umożliwiło wymianę dobrych praktyk, zwrócenie uwagi na trudności, z którymi na co dzień się borykają. Kilkugodzinna burza mózgów pod okiem moderatora przyniosła w efekcie wiele konkluzji, które znalazły się w załączonym podsumowaniu. 

Załączniki


Spotkanie partnerów w Kownie - luty 2019

Pierwsze spotkanie międzynarodowej grupy projektowej odbyło się 20 i 21 listopada 2019 roku w Kownie na Litwie. W spotkaniu wzięło udział 39 osób z 7 krajów nadbałtyckich.

W programie znalazły się takie zagadnienia jak:

- wprowadzenie do projektu,

- przedstawienie roli każdego z partnerów,

- ustalenie wspólnych definicji podstawowych pojęć, na których opiera się projekt, np. międzysektorowość, sektory, współpraca, lider, etc.,

- ustalenie zasad komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,

- konsultacje dotyczące elementów, które powinny pojawić się w ankiecie dotyczącej samooceny jakości współpracy w miastach partnerskich.