Zadania członka okw oraz informacja o dietach

Informacja ws. zadań członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Termin powołania obwodowych komisji wyborczych - do 20 maja 2024 r.  

Do zadań członka obwodowej komisji wyborczej należy:

1) uczestniczenie w pierwszych posiedzeniach oraz szkoleniach komisji,

Szczegółowy harmonogram pierwszych posiedzeń oraz terminy szkoleń w podziale na poszczególne komisje zostanie opublikowany w terminie późniejszym. Przewidywany termin posiedzeń i szkoleń: od 22 do 29 maja.

2) przygotowanie pakietów głosowania korespondencyjnego,

Dotyczy tych obwodów głosowania, w których wyborcy złożyli wniosek o głosowanie korespondencyjne.

Przewidywany termin przygotowania pakietów głosowania korespondencyjnego - ok. 29 maja 2024 r.

O terminie przygotowania pakietów głosowania korespondencyjnego urząd będzie informował indywidulanie przewodniczących okw.

3) odbiór lokalu obwodowej komisji wyborczej

Termin odbioru lokalu okw wyznaczany indywidualnie przez administratora obiektu i opiekuna lokalu - od 6 do 8 czerwca 2024 r.

4) odbiór i przeliczenie oraz sprawdzenie kart do głosowania oraz spisu wyborców - 8 czerwca 2024 r.

Czynność ta obywa się w lokalu wyborczym okw, godzina dowozu jest uzależniona od trasy pojazdu dostarczającego materiały wyborcze. Czynność ta jest przeprowadzana odrębnie i w innym czasie od odbioru lokalu okw.

Czynności w dzień głosowania:

5) przeprowadzenie głosowania w obwodzie;

6) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania;

7) ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości;

8) przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Podczas pierwszego posiedzenia członkowie obwodowej komisji wyborczej powinni ustalić harmonogram i podział zadań, z uwzględnieniem równomiernego obciążenia zadaniami i godzinami dyżurów w dniu głosowania.

Członkom obwodowych komisji wyborczych w związku z wykonywaniem ww zadań przysługuje:

1) zwolnienie od pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy;

2) do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia (dotyczy czynności wymienionych w pkt 1-4 powyżej).

Członek komisji w razie zamiaru skorzystania ze zwolnienia od pracy jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie pracodawcę na co najmniej 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności.

Szczegóły dotyczące zwolnienia od pracy reguluje art. 154 §§4-4d Kodeksu wyborczego.

Szczegóły dotyczące zasad realizacji zadań członków okw oraz poszczególnych terminów będą publikowane w kolejnych komunikatach, po wydaniu uchwał Państwowej Komisji Wyborczej oraz postanowień Komisarza Wyborczego w Poznaniu I.

___________________________________________________________________________________________________________________


Informacja ws. diet członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Wysokość diet reguluje Uchwała Nr 29/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego

Zgodnie z powyższą uchwałą członkom obwodowych komisji wyborczych przysługują diety w następującej wysokości:

1) przewodniczący obwodowej komisji wyborczej - 700 zł;

2) zastępca przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej - 600 zł;

3) członek obwodowej komisji wyborczej - 500 zł.

Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych będą wypłacane przez Urząd Miasta Poznania sukcesywnie w ciągu 30 dni od dnia zakończenia głosowania.

Diety wypłacane będą wyłącznie w sposób wskazany przez członków okw na oświadczeniu, tj:

- przelewem na wskazany numer rachunku bankowego,

lub

- w formie czeku elektronicznego do odbioru w placówce banku PKO BP SA.

Urząd Miasta Poznania nie wypłaca diet gotówką.

Warunkiem wypłaty diety dla osoby pełniącej obowiązki członka obwodowej komisji wyborczej jest złożenie właściwego oświadczenia z danymi dla celów podatkowych oraz potwierdzenie obecności w dniu głosowania na liście obecności podpisanej przez przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej lub zastępcę przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej. W przypadku niezłożenia lub nieprawidłowego wypełnienia oświadczenia albo braków na liście obecności, pracownicy Urzędu Miasta Poznania będą się kontaktować z członkami okw w celu uzupełnienia danych.