Zespół Monitorujący

Skład Zespołu Monitorującego

W skład Zespołu Monitorującego wchodzi:

 1. 4 przedstawicieli Urzędu Miasta Poznania, wskazanych są przez Prezydenta Miasta lub jego pełnomocnika,
 2. Przedstawiciele wszystkich klubów w radzie miasta, wskazani przez te kluby - 1 miejsce dla klubu do 10 osób, 2 miejsca dla klubu powyżej 10 osób,
 3. Wykładowcy akademiccy z obszaru nauk społecznych - 4 miejsca (osoby wskazane przez uczelnie, który otrzymały zaproszenie od Urzędu Miasta Poznania),
 4. 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych - 2/3 składu wyłaniane jest w głosowaniu preferencyjnym przez same organizacje, 1/3 poprzez losowanie.

Zadania Zespołu Monitorującego

Zadaniem Zespołu Monitorującego jest czuwanie nad zgodnością przebiegu panelu ze standardami oraz zasadami jego organizacji, które zostały ujęte w regulaminie. Zespół Monitorujący realizuje swoje zadanie poprzez:

 1. Przesyłanie komentarzy, uwag i propozycji poprawek do projektu Regulaminu.
 2. Monitorowanie zgodności przebiegu Panelu ze standardami i zasadami ujętymi w regulaminie.
 3. Udział w spotkaniach Panelistów i Panelistek - w spotkaniu inauguracyjnym oraz w części edukacyjnej.
 4. Przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń o możliwym naruszeniu standardów lub zasad organizacji Panelu.
 5. Wzywanie Zespołu Koordynującego do przywrócenie zgodności przebiegu Panelu z zasadami i standardami, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 6. Uruchomienie procedury arbitrażu dla rozstrzygnięcia kwestii spornych, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 7. Czuwanie nad procesem losowego doboru Panelistów i Panelistek.
 8. Rozpatrywanie wszelkich odwołań od odmownych decyzji Zespołu Koordynującego wobec grup zainteresowanych wystąpieniem w Panelu w charakterze Strony.
 9. Wyznaczenie Obserwatorów do udziału w spotkaniach Panelu podczas jego zamkniętej części.

Zasady działania Zespołu Monitorującego

 1. Kwestie do rozpatrzenia przez Zespół Monitorujący może zgłosić każdy.
 2. Zespół Monitorujący spotyka się w razie potrzeb, a w szczególności wtedy, gdy otrzyma zgłoszenie w sprawie możliwego naruszenia standardów lub zasad Panelu.
 3. Spotkania Zespołu Monitorującego zwoływane są na wniosek co najmniej 1/4 jego członków.
 4. Zespół Monitorujący może wezwać na swoje spotkanie przedstawiciela Zespołu Koordynującego w celu udzielenia wyjaśnień w kwestiach związanych przebiegiem Panelu.
 5. Zespół Monitorujący może powołać ekspertów w zakresie demokracji deliberacyjnej i partycypacji obywatelskiej w charakterze doradców.

Powoływanie Zespołu Monitorującego

 1. Zespół Monitorujący powoływany jest przez Prezydenta Miasta Poznania.
 2. Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych do Zespołu Monitorującego jest ogłaszany na stronie internetowej Panelu. Zgłoszenia przesyła się na adres email: rmwm@um.poznan.pl.
 3. Organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna, która zgłasza swojego przedstawiciela do Zespołu Monitorującego powinna wykazać, że jej działalność obejmuje jeden lub więcej z następujących obszarów:
 • zmiany klimatu,
 • ochrona środowiska,
 • ekologia,
 • partycypacja obywatelska.

4. Organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna może zgłosić do Zespołu Monitorującego tylko jedną osobę.
5. W przypadku, gdy zgłoszony podmiot nie spełnia warunków przedstawionych w ust. 3, zgłoszenie uznaje się za nieważne.
6. Jeśli liczba ważnych zgłoszeń jest niższa lub równa przewidzianej liczbie miejsc w Zespole Monitorującym, jakie przeznaczone są dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, wówczas wszystkie zgłoszenia są akceptowane automatycznie.
7. Miejsca w Zespole Monitorującym mogą pozostać nieobsadzone.
8. Jeśli liczba ważnych zgłoszeń przekracza liczbę miejsc przeznaczonych w Zespole Monitorującym dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych, którzy wysłali ważne zgłoszenie, wybierają spośród siebie osoby, które wejdą w skład Zespołu Monitorującego poprzez głosowanie preferencyjne. 2/3 miejsce obsadzanych jest poprzez głosowanie preferencyjne, a 1/3 poprzez losowanie.
9. Każda osoba, która bierze udział w głosowaniu, ma jeden głos. Głosowanie jest tajne.
10. Losowanie odbywa się po głosowaniu. Przeprowadza się je wśród wszystkich tych osób, które nie uzyskały miejsca w Zespole Monitorującym w wyniku głosowania.
11. Aby głosowanie było ważne, powinna w nim wziąć udział co najmniej połowa osób, które są do niego uprawnione. Jeżeli w głosowaniu wzięło udział mniej osób, wówczas o naborze do Zespołu Monitorującego rozstrzyga w całości losowanie.
12. Organizację głosowania i losowania przygotowuje Urząd Miasta Poznania.
13. W przypadku, gdy którykolwiek z przedstawicieli organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych zasiadających w Zespole Monitorującym ustąpi ze swojego miejsca, ogłasza się ponowny nabór dla przedstawicieli organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych, który trwa co najmniej 7 dni. Wśród nowych kandydatów przeprowadza się losowanie dla obsadzenia wolnego miejsca.
14. W przypadku wystąpienia wady w procesie głosowania, Urząd Miasta Poznania przeprowadza powtórny nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych do Zespołu Monitorującego. Ust. 2-12 stosuje się odpowiednio.
15. Pierwsze spotkanie Zespołu Monitorującego organizowane jest przez Urząd Miasta Poznania.