Zgłoszenia indywidualne kandydatów na członków okw

Informacja ws. zasad zgłaszania kandydatów indywidualnych do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Zasady zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. W sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z § 8 ww. uchwały: "Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego".

Spośród zgłoszeń indywidualnych, Komisarz Wyborczy w Poznaniu I może dokonać uzupełnienia składów okw na zasadach określonych w Kodeksie wyborczym. Oznacza to, że w pierwszej kolejności na członków okw powoływane są osoby przedstawione przez komitety wyborcze.

Zgodnie z § 4 ww. uchwały kandydatem na członka komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem na członka komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:

1) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

2) nie jest pozbawiony prawa wybierania odpowiednio w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Kandydatem na członka komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.

W Poznaniu kandydaci do składu obwodowych komisji wyborczych muszą być mieszkańcami województwa wielkopolskiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin województwa wielkopolskiego.

Osoby, które chcą zgłosić swoją kandydaturę na członka obwodowej komisji wyborczej prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z informacją o zadaniach członka okw (w zakładce Dla obwodowych komisji wyborczych) i weryfikację czy w okresie od powołania do dnia wyborów są dyspozycyjne.

Powołanie członków obwodowych komisji wyborczych nastąpi do 20 maja 2024 r.
Osoby powołane na członków okw będą informowane o terminach pierwszych posiedzeń i szkoleń telefonicznie lub mailowo.

Osoby niepowołane w pierwszym terminie , mogą zostać powołane na członków okw później w przypadku rezygnacji członków komisji.

Formularz indywidualnego zgłoszenia kandydata do OKW stanowi załącznik do komunikatu.

Zgłoszenia kandydatów na członków okw można składać w terminie do 10 maja 2024 r. w Urzędzie Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17:

  • osobiście w pok. nr 23 w budynku Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17 w dni robocze w godz. 8:00-15:30,
  • do oznaczonej urny na parterze Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań,
  • pocztą na adres Urząd Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 61-841 Poznań z dopiskiem "zgłoszenie okw".

Podpisane zgłoszenia należy złożyć w wersji papierowej.

Przyjęcie zgłoszenia indywidualnego kandydata na członka okw w Urzędzie Miasta Poznania nie gwarantuje powołania w skład komisji!

Numery telefonów do pracowników Urzędu w sprawie zgłoszeń kandydatów do OKW:

61 878 5202, 61 878 5261, 61 8884616

Adres mailowy do kontaktu: zgloszenia_okw@um.poznan.pl

Załączniki