Zmieniamy Studium

STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - w trakcie

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE


Analiza błękitnej infrastruktury oraz analiza wysokości zabudowy sporządzone na potrzeby projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Materiały informacyjne przygotowane na potrzeby debaty eksperckiej i debaty społecznej, które odbyły się w dniach 11 i 13 stycznia 2022r.

Załączniki


Analiza terenów produkcyjno-usługowych wraz terenami handlu wielkopowierzchniowego, sporządzona na potrzeby projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Materiały informacyjne przygotowane na potrzeby debaty eksperckiej i debaty społecznej, które odbyły się w dniach 14 i 16 grudnia br.

Załączniki


_________________________________________________________________________________

Analiza układu komunikacyjnego sporządzona na potrzeby projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Materiały informacyjne przygotowane na potrzeby debaty eksperckiej i debaty społecznej, które odbyły się w dniach 7 i 9 grudnia br.

Załączniki


__________________________________________________________________________________

Analiza mieszkaniowa sporządzona na potrzeby projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Materiały informacyjne przygotowane na potrzeby debaty eksperckiej i debaty społecznej, które odbyły się w dniach 30 listopada i 2 grudnia br.

Załączniki


Analiza systemu zieleni sporządzona na potrzeby projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Materiały informacyjne przygotowane na potrzeby debaty eksperckiej i debaty społecznej, które odbyły się w dniach 23 i 25 listopada br.

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

rozpoczynamy drugi etap konsultacji społecznych projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania. Drugi etap konsultacji projektu nowego Studium odbędzie się w dwóch częściach i trwać będzie od 23 listopada do końca marca 2022 roku. W pierwszej części, która rozpocznie się 23 listopada i trwać będzie do 17 grudnia tego roku, odbędzie się cykl debat eksperckich z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz cykl debat społecznych z przedstawicielami poznańskich rad osiedli.  W drugiej części planowane jest otwarte spotkanie konsultacyjne dla wszystkich zainteresowanych. Zarówno debaty społeczne, jak i spotkanie konsultacyjne będą transmitowane w mediach społecznościowych.

Serdecznie zapraszamy!

_____________________________________________________________________________________________

Część pierwsza II etapu konsultacji społecznych

W części pierwszej II etapu konsultacji odbędzie się cykl zdalnych debat eksperckich (z przedstawicielami branżowych organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie Architektów Polskich, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu, Polski Związek Firm Deweloperskich, czy organizacji działających w ramach Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego) i zdalnych debat społecznych (z przedstawicielami poznańskich rad osiedlowych). W trakcie debat omawiane będą cztery analizy w formie prezentacji multimedialnych, dotyczące uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych miasta Poznania (analiza zieleni, analiza mieszkaniowa, analiza komunikacyjna i analiza produkcji i usług wraz z handlem wielkopowierzchniowym). Zaproszenia do udziału w spotkaniach na platformie ZOOM zostaną rozesłane do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz rad osiedli drogą mailową. Wszyscy zainteresowani przebiegiem debat z udziałem przedstawicieli poznańskich rad osiedli będą mogli śledzić transmisje na kanale filmowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w serwisie Youtube.

Harmonogram debat w sprawie projektu Studium:

Analiza systemu zieleni do Studium

23 listopada (godz. 17:00) - debata ekspercka; 25 listopada (godz. 17:00) - debata społeczna transmisja on-line

26 listopada - publikacja prezentacji multimedialnej

Analizy mieszkaniowe do Studium

30 listopada (godz. 17:00) - debata ekspercka; 2 grudnia (godz. 17:00) - debata społeczna transmisja on-line

3 grudnia - publikacja prezentacji multimedialnej

Analiza układu transportowego do Studium

7 grudnia (godz. 17:00) - debata ekspercka; 9 grudnia (godz. 17:00) - debata społeczna transmisja on-line

10 grudnia - publikacja prezentacji multimedialnej

Analiza terenów produkcyjno-usługowych, w tym handlu wielkopowierzchniowego

14 grudnia (godz. 17:00) - debata ekspercka; 16 grudnia (godz. 17:00) - debata społeczna transmisja on-line

17 grudnia - publikacja prezentacji multimedialnej

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

ANALIZUJEMY

Obecnie jesteśmy na etapie opracowywania szczegółowych analiz funkcjonalno-przestrzennych, na podstawie których sporządzimy projekt nowego Studium oraz rozpatrzone zostaną wnioski dotyczące tego dokumentu. Najważniejsze analizy dotyczą: systemu zieleni w mieście, rozmieszczenia terenów zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej oraz usługowej, w tym handlu wielkopowierzchniowego, modelu wysokości miasta, a także układu komunikacyjnego, wyposażania w infrastrukturę techniczną, w tym możliwość lokalizacji odnawialnych źródeł energii. Powyższe prace mają na celu  wypracowanie optymalnego sposobu zagospodarowania, który służyć będzie mieszkańcom i użytkownikom Poznania w perspektywie do 2050 roku.


_____________________________________________________________________________________________

KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - 24 czerwca do 31 lipca 2020 r.

I etap konsultacji społecznych składał się z kilku elementów. Obok publikacji materiałów informacyjnych oraz wyznaczenia terminu zbierania wniosków, w dniu 24 czerwca 2020 r. odbyła się również telekonferencja z udziałem przedstawicieli wszystkich rad osiedli oraz dyskusja on-line prowadzona w mediach społecznościowych. W kolejnym etapie zbierano także wnioski do projektu. Ze względu na wagę dokumentu, jakim jest Studium zdecydowaliśmy się wyznaczyć dłuższy niż zazwyczaj termin zbierania wniosków tj. od 25 czerwca do 31 lipca 2020 r. W terminie wpłynęło ponad 1500 wniosków.                    


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

Szanowni Państwo,

w dniu 5 maja 2020 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.