Zmieniamy Studium

STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - w trakcie

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________

ANALIZUJEMY

Obecnie jesteśmy na etapie opracowywania szczegółowych analiz funkcjonalno-przestrzennych, na podstawie których sporządzimy projekt nowego Studium oraz rozpatrzone zostaną wnioski dotyczące tego dokumentu. Najważniejsze analizy dotyczą: systemu zieleni w mieście, rozmieszczenia terenów zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej oraz usługowej, w tym handlu wielkopowierzchniowego, modelu wysokości miasta, a także układu komunikacyjnego, wyposażania w infrastrukturę techniczną, w tym możliwość lokalizacji odnawialnych źródeł energii. Powyższe prace mają na celu  wypracowanie optymalnego sposobu zagospodarowania, który służyć będzie mieszkańcom i użytkownikom Poznania w perspektywie do 2050 roku.


_____________________________________________________________________________________________

KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - 24 czerwca do 31 lipca 2020 r.

I etap konsultacji społecznych składał się z kilku elementów. Obok publikacji materiałów informacyjnych oraz wyznaczenia terminu zbierania wniosków, w dniu 24 czerwca 2020 r. odbyła się również telekonferencja z udziałem przedstawicieli wszystkich rad osiedli oraz dyskusja on-line prowadzona w mediach społecznościowych. W kolejnym etapie zbierano także wnioski do projektu. Ze względu na wagę dokumentu, jakim jest Studium zdecydowaliśmy się wyznaczyć dłuższy niż zazwyczaj termin zbierania wniosków tj. od 25 czerwca do 31 lipca 2020 r. W terminie wpłynęło ponad 1500 wniosków.                    


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

Szanowni Państwo,

w dniu 5 maja 2020 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.