Urząd Miasta Poznania

URZĄD MIASTA POZNANIA

Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Centrala Telefoniczna 61 87 85 200

Call Center 61 646 33 44

e-mail: prezydent@um.poznan.pl

http:// www.poznan.pl

UWAGA!

W poszczególnych Wydziałach Urzędu Miasta Poznania przedsiębiorcy, a także osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej mogą uzyskać kompleksowe informacje na temat wielu zagadnień związanych z funkcjonowaniem własnego biznesu:


prowadzenie spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych oraz udzielanie informacji o zarejestrowanych przedsiębiorcach. Prowadzenie i obsługa spraw związanych z uzyskaniem zezwoleń lub zgody na niektóre rodzaje działalności gospodarczej - z zezwoleniami na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, z zezwoleniami na utworzenie i działanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, z licencjami na transport drogowy, z opiniowaniem lokalizacji kasyn i salonów gier, prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie nie będących hotelami, prowadzenie ewidencji targowisk, wykonywanie czynności kontrolnych podmiotów gospodarczych. Ponadto, Wydział prowadzi sprawy związane z promocją przedsiębiorczości i programami pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz sprawy dotyczące współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami samorządu gospodarczego - przejdź do > prowadzone sprawy.

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań

tel. 61 878 47 83 (sekretariat)
fax 61 878 47 84

e-mail: dgr@um.poznan.pl

http:// www.poznan.pl/poznanbiznespartner

* sala obsługi (parter)

- informacja nt. rejestracji działalności gospodarczej tel. 61 878 49 42, 61 878 4771

- informacja nt. programów pomocowych tel. 61 878 47 92, 61 878 49 56

* pokój 8 - licencje na transport drogowy tel. 61/ 878 49 53, 878 49 54

* pokój 9  - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tel. 61/ 878 47 67, 878 47 68


Podejmowanie działań stymulujących aktywność gospodarczą Miasta oraz popularyzujące i promujące Poznań jako dogodne i atrakcyjne miejsce do podejmowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej, bezpośrednio wspiera obsługę i świadczy pomoc dla inwestorów chcących lokować swoje inwestycje w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej oraz kreuje pozytywny wizerunek Miasta w zakresie polityki gospodarczej i inwestycyjnej w kraju i zagranicą - w zakresie promocji inwestycji: penetracja rynków zagranicznych związana z poszukiwaniem i pozyskiwaniem inwestorów poprzez nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z międzynarodowymi firmami konsultingowymi, podejmowanie działań z zakresu public relations w celu efektywniejszego pozyskiwania inwestorów, zapewnienie komunikacji ze społeczeństwem w zakresie zamierzeń inwestycyjnych Miasta, kreowanie w mediach wizerunku Poznania jako miasta przyjaznego inwestorom, przygotowywanie i koordynowanie imprez promocyjnych informujących o potencjale gospodarczym Miasta, prezentowanie ofert oraz walorów inwestycyjnych Miasta i podmiotów z nim współpracujących w szczególności w krajowych i zagranicznych mediach informacyjnych oraz na targach, konferencjach i sympozjach, współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, zwłaszcza z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych; w zakresie obsługi inwestorów: współpraca z inwestorami oraz potencjalnymi inwestorami, sprawowanie opieki nad inwestorami w zakresie jego kontaktów z Urzędem, innymi instytucjami miejskimi oraz wskazanymi przez inwestorów innymi podmiotami; w zakresie przygotowania ofert inwestycyjnych: sporządzanie i aktualizacja miejskiej oferty inwestycyjnej, inicjowanie i sporządzanie wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wspólnych ofert inwestycyjnych.

Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

tel. 61 878 54 28
fax 61 852 76 86

e-mail: promocja@um.poznan.pl

http:// www.poznan.pl/inwestycje


Dokonywanie studiów i analiz stanu poszczególnych dziedzin funkcjonowania Miasta oraz stopnia zaspokojenia potrzeb i jakości życia mieszkańców, sporządza prognozy rozwoju Miasta, prowadzi działania w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju Miasta, analiz jej realizacji oraz koordynacji prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym. Inicjowanie, prowadzenie i koordynacja opracowań studialnych związanych z problematyką rozwoju Miasta i aglomeracji poznańskiej. Wydział zapewnia kompleksowe programowanie i zarządzanie projektami rewitalizacji na terenie Miasta oraz koordynuje realizację Programu "Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu", a także inicjuje i koordynuje działania związane z pozyskiwaniem funduszy europejskich. Koordynuje kontakty z administracją rządową i samorządową oraz z instytucjami Unii Europejskiej w zakresie funduszy europejskich. Monitoruje projekty europejskie realizowane przez jednostki miejskie i poznańskie organizacje pozarządowe.

Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

tel. 61 878 56 95
fax 61 878 54 58

e-mail: rom@um.poznan.pl, statystyka@um.poznan.pl

http:// www.poznan.pl/fakty_liczby


Prowadzenie spraw związanych z pozwoleniami zintegrowanymi, opiniowaniem projektów budowlanych w zakresie ochrony środowiska, informacja na temat wsparcia finansowego ze środków gminnego i powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wydział prowadzi sprawy ochrony zieleni, ochrony przed hałasem i ochrony powietrza, sprawy związane z gospodarką wodno-ściekową, ochroną wód, geologią, odpadami
- w zakresie ustawy o odpadach oraz ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ochroną powierzchni ziemi oraz polami elektromagnetycznymi, zarządza gminnym oraz powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Poznaniu, prowadzi postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć oraz udostępnia znajdujące się w posiadaniu Wydziału informacje o środowisku i jego ochronie - przejdź do:  prowadzone sprawy.

ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań

tel. 61 878 40 53 (sekretariat)
fax 61 878 40 55

e-mail: wos@um.poznan.pl

http:// www.poznan.pl/wos


Prowadzenie spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego oraz administracji architektoniczno-budowlanej przewidziane prawem budowlanym, w zakresie zagospodarowania przestrzennego: wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, udzielanie informacji urbanistycznej o przeznaczeniu terenów w planach zagospodarowania przestrzennego, sprawowanie nadzoru nad plastycznymi przekształceniami miasta, sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie programów, analiz i konkursów, wydawanie opinii o zgodności projektów podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, współpraca z MPU, prowadzenie prognoz i przeprowadzanie analiz urbanistycznych; z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej: wydawanie pozwoleń na budowę/rozbiórkę i zatwierdzanie projektów budowlanych, wyrażanie zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, wydawanie decyzji zatwierdzającej istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby, przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania określonych robót budowlanych - przejdź do > prowadzone sprawy.

Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

tel. 61 878 55 24 (sekretariat)
fax 61 852 55 28

Biuro Obsługi Mieszkańców:

pokój 339, 340, 342, 343, 344 (III piętro)
tel. 61 878 53 95, 878 53 96, 878 54 61, 878 54 63, 878 55 32

e-mail: ua@um.poznan.pl


Gospodarowanie komunalnym zasobem lokalowym, który stanowią: mieszkaniowy zasób gminy oraz lokale o innym przeznaczeniu będące własnością albo współwłasnością gminy, polegających na wykonywaniu funkcji właścicielskich, z wyjątkiem sprzedaży lokali komunalnych. Prowadzenie ewidencji budynków, budowli, lokali oraz związanej z nimi infrastruktury, sprawowanie nadzoru nad prawidłowością eksploatacji i stanem technicznym budynków, budowli, lokali i związanej z nimi infrastruktury, a także nieruchomości, na których znajdują się te obiekty, reprezentowanie Miasta Poznania we wspólnotach mieszkaniowych, wynajem lokali oraz zawieranie innych umów cywilno-prawnych dotyczących korzystania z budynków, budowli i lokali, wydzierżawianie nieruchomości, na których znajdują się budynki, budowle i lokale. Gospodarowanie komunalnym zasobem lokalowym nie obejmuje zbywania lokali - przejdź do > prowadzone sprawy.

Funkcjonujący w strukturze organizacyjnej Zakładu Dział Zasobów Mieszkaniowych, zajmuje się kompletowaniem i rozpatrywaniem wniosków o wykup lokali, które następnie w celu finalizacji transakcji wykupu przekazywane są do > Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania.

Biuro Obsługi Klienta

ul. Matejki 57, 60-670 Poznań (pokój 01)
tel. 61 869 48 00, 01

e-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl

http:// zkzl.poznan.pl 


Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą i nabywaniem nieruchomości Miasta Poznania, prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania mieniem Miasta Poznania przypisanych Wydziałowi oraz z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - organizacja zasobu nieruchomości Miasta Poznania i zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, opracowywanie założeń polityki gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta Poznania oraz zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta Poznania i zasobu Skarbu Państwa, wykonywanie praw i obowiązków właściciela nieruchomości, w tym ustanawianie, zmienianie i pozbawianie praw do nieruchomości Miasta Poznania i nieruchomości Skarbu Państwa, zbywanie nieruchomości Miasta Poznania i nieruchomości Skarbu Państwa, w tym przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ewidencjonowanie przychodów, dochodów i wydatków z gospodarowania mieniem Miasta Poznania oraz z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wykonywanie prac geodezyjnych oraz przygotowywanie opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych w zakresie działania Wydziału, reprezentowanie Miasta Poznania i Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych (w I i II instancji) i sądowo - administracyjnych (w I instancji) w zakresie ochrony praw właścicielskich - przejdź do > prowadzone sprawy.

ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań


Zarząd Dróg Miejskich jest komunalną jednostką budżetową, przy pomocy której Prezydent Miasta Poznania wykonuje swoje obowiązki zarządcy dróg miejskich. W ramach swoich obowiązków ZDM zarządza drogami publicznymi w granicach administracyjnych miasta Poznania, a także pełni funkcję zarządzającego ruchem na tych drogach. Do zadań ZDM należy - opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych, pełnienie funkcji inwestora, utrzymywanie nawierzchni jezdni, chodników i obiektów inżynierskich, a także urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, realizowanie zadań w zakresie inżynierii ruchu, zatwierdzanie oraz ewidencjonowanie projektów organizacji ruchu, przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju, koordynowanie robót wykonywanych w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych, prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych, wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy i utrzymania dróg, organizowanie parkowania pojazdów na drogach publicznych, wprowadza ograniczenia bądź zamyka drogi i drogowe obiekty mostowe dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia, dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, gromadzenie informacji o ruchu i jego skutkach, ocenianie stanu warunków i bezpieczeństwa ruchu, sadzenie, utrzymywanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnowanie zieleni w pasie drogowym, prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie ZDM - przejdź do > prowadzone sprawy.

ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań

tel. 61 647 72 00 (centrala), 647 72 73, 647 72 81 (sekretariat), 647 72 74 (kancelaria)
fax 61 820 17 09

e-mail: zdm@zdm.poznan.pl

http:// www.zdm.poznan.pl


Realizacja dochodów i wydatków budżetu Miasta, prowadzenie rachunkowości budżetu Miasta z wyłączeniem części powierzonej Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami, Wydziałowi Oświaty oraz Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych, sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości budżetu Miasta, w tym jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, oraz sporządzanie bilansu budżetu, bilansu zbiorczego jednostek budżetowych, zakładów i gospodarstw pomocniczych, a także skonsolidowanego bilansu Miasta, dokonywanie analizy płynności finansowej i lokowanie wolnych okresowo środków, obsługa zaciągniętych zobowiązań kredytowych, przekazywanie dotacji. Wydział prowadzi sprawy podatków i opłat lokalnych, egzekucji podatków i opłat, dla których Miasto jest właściwe do ich ustalania i pobierania, współdziała w zakresie podatków stanowiących dochód budżetu Miasta realizowanych przez urzędy skarbowe - przejdź do > prowadzone sprawy.

Obsługa spraw w zakresie:

* zgłoszenia do opodatkowania nowo nabytej nieruchomości,
* zgłoszenia korekt dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
* sposobu wypełnienia deklaracji dotyczącej współwłasności osób fizycznych i osoby prawnej,
* uzyskania informacji na temat sposobu wypełniania formularzy,
* uzyskania zaświadczeń o posiadaniu nieruchomości bądź gospodarstwa rolnego na terenie miasta Poznania,
* uzyskania zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzeniu stanu zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym,
* uzyskania informacji na temat stanu i numeru konta podatnika.

Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

tel. 61 878 54 15 (sekretariat)

e-mail: fn@um.poznan.pl

Biuro Obsługi Klienta Wydziału Finansowego w zakresie podatków od nieruchomości:

ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań
przyziemie budynku - wejście z prawej strony budynku

tel. 61 878 46 86, 878 46 37, 878 46 32

e-mail: bokpodatki@um.poznan.pl

forum internetowe: www.poznan.pl/forum


Z dniem 11 lipca 2003r. - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, przejął niektóre zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, dotychczas przypisane Wydziałowi Urbanistyki i Architektury, wynikające z prawa budowlanego. Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje, o których mowa w ustawie z dnia 27.03.2003r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.z 2003r. Nr 80, poz. 718). Organem wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budopwlanego jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

UWAGA ! Komunikat o możliwościach zabudowy w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) - jako prezentacja pt. KATALOG i MOŻLIWOŚCI ZABUDOWY znajduje się w Informacjach bieżących Urzędu - komunikaty i ogłoszenia oraz w załączniku do opisu sprawy Wydziału Urbanistyki i Architektury > Warunki zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji niż inwestycje celu publicznego.

Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

tel. 61 878 55 95
fax 61 878 55 94

e-mail: pinb@pinb.poznan.pl

http:// www.pinb.poznan.pl 


Prowadzenie spraw dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku, urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, lokalnego transportu zbiorowego, cmentarzy komunalnych, innych usług komunalnych oraz inwestycji lokalnych realizowanych przy udziale ludności, jak również sprawy dotyczące opracowania i realizacji założeń polityki mieszkaniowej w Mieście w zakresie - infrastruktury technicznej, realizacji infrastruktury z udziałem ludności, transportu drogowego i zbiorowego, koordynacja działań związanych z oświetleniem dróg,  wykonywanie czynności nadzorczych nad Zarządem Dróg Miejskich, w zakresie polityki mieszkaniowej, wykonywanie czynności nadzorczych nad Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych, w zakresie gospodarki odpadami oraz utrzymania porządku i czystości, wykonywanie czynności nadzorczych nad Zakładem Zagospodarowania Odpadów, w zakresie nadzoru nad usługami komunalnymi, wykonywanie czynności nadzorczych nad Ogrodem Zoologicznym, Palmiarnią Poznańską i Usługami Komunalnymi, w zakresie projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i inwestorów zewnętrznych, pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania inwestycji, koordynowanie i nadzorowanie realizacji - przejdź do > prowadzone sprawy.

Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

tel. 61 878 55 41
fax 61 878 55 94

e-mail: gkm @um.poznan.pl


Wykonywanie zadań Urzędu Miasta Poznania związanych z zamówieniami na dostawy, usługi i roboty budowlane - kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych wydziałów, stanowiących podstawę do wszczęcia procedury w trybie przetargu nieograniczonego, ograniczonego, dwustopniowego, negocjacji z zachowaniem konkurencji oraz wstępnej kwalifikacji, udzielanie wyjaśnień wydziałom przy opracowywaniu materiałów źródłowych do postępowań realizowanych przez Biuro oraz postępowań prowadzonych w ramach kompetencji posiadanych przez wydziały, udzielanie porad i konsultacji miejskim jednostkom organizacyjnym, wykonywanie nadzoru nad stosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przez miejskie jednostki organizacyjne, prowadzenie rejestru zamówień publicznych, protestów i odwołań, prowadzenie procedury związanej z rozpatrywaniem protestów i odwołań, powoływanie komisji przetargowych, występowanie w imieniu Miasta do Urzędu Zamówień Publicznych, prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych, przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta, Zarządu i zarządzeń Prezydenta w sprawach dotyczących zamówień publicznych - przejdź do > prowadzone sprawy (zamówienia publiczne ).

Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

tel. 61 878 52 09, 878 52 47
fax 61 878 52 10

e-mail: BZP@um.poznan.pl


Prowadzenie spraw dotyczących rejestracji i ewidencji pojazdów, uprawnień do kierowania pojazdami, wydawania zaświadczeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów i ich nadzoru,wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz wydawania zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne dla mieszkańców i jednostek z terenu Miasta Poznania - dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych lub dokumentów czasowo dopuszczających pojazd do ruchu oraz tablic rejestracyjnych i innych oznaczeń pojazdów, wyrejestrowywanie pojazdów oraz czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu, wydawanie zgody na nadanie nr ramy, nadwozia/podwozia lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej, dokonywanie wpisów (lub wydawanie nowych dokumentów) wynikających ze wszelkich zmian danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym, zwracanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez organy kontroli ruchu drogowego lub stacje diagnostyczne, przyjmowanie od właścicieli pojazdów zgłoszeń o zbyciu zarejestrowanych pojazdów, wydawanie nowych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami z uwagi na zaminę danych w nich zawartych oraz wydawanie ich wtórników w razie ich utraty lub zniszczenia, wzywanie kierujących pojazdami do poddania się badaniom sprawności fizycznej i psychicznej, w przypadku zastrzeżeń co do stanu ich zdrowia, wzywanie kierujących pojazdami w razie uzasadnionych zastrzeżeń do sprawdzenia ich kwalifikacji, zatrzymanie i cofanie oraz zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi i tramwajami, wydawanie międzynarodowych praw jazdy, wydawania zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne, wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, wydawanie legitymacji instruktorów nauki jazdy, wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz nadzór nad tymi stacjami, wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych i innych oznaczeń pojazdów w razie ich utraty lub zniszczenia, wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami /praw jazdy, oraz pozwoleń do kierowania tramwajami/, przeprowadzanie egzaminów ze znajomości zasad prowadzenia transportu drogowego taksówką, wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz nadzór nad tymi ośrodkami, wydawanie uprawnień dla diagnostów do przeprowadzania badań technicznych pojazdów - przejdź do > prowadzone sprawy.

ul. Gronowa 22A, 61-655 Poznań

tel. 61 878 40 01 (Sekretariat)
fax 61 878 40 12

tel. 61 878 40 16 - Oddział Rejestracji Pojazdów

tel. 61 878 40 09 - Oddział Praw Jazdy

tel. 61 878 40 11 - Oddział Wspierania Systemu Rejestracji Pojazdów

e-mail: km@um.poznan.pl


Prowadzenie spraw związanych z prod.rolniczą /roślinną i zwierzęcą/, rybactwem śródlądowym, łowiectwem, melioracją gruntów, gosp. żywnościową, zagospodarowaniem gruntów rolnych oraz spraw socjalnych rolników - w zakresie prod. rolnej /roślinnej i zwierzęcej: określenie podstawowych zadań rolnictwa; planowanie i realizowanie dochodów i wydatków budżetowych dotyczących rolnictwa; opracowywanie ocen zmian strukturalnych gospodarstw rolnych w kierunku rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego; wyrażenie opinii co do możliwości wprowadzenia zakazu uprawy niektórych roślin albo zakazu stosowania określonego materiału siewnego; kontrola przestrzegania zakazu uprawy maku i konopi włóknistych; wydawanie decyzji o czasowym lub stałym odebraniu właścicielowi zwierzęcia gospodarskiego, które jest okrutnie traktowane lub zaniedbywane; określenie warunków, czasu i sposobu zwalczania zwierząt, które stanowią zagrożenie dla życia, zdrowia i gospodarki człowieka; wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną; prowadzenie rejestru roślin i zwierząt podlegających ochronie Konwencją Waszyngtońską; w zakresie rybactwa: wystawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego; rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb; wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi narzędziami połowowymi wody płynącej; w zakresie sytuacji zawodowej i socjalnej rolników: współdziałanie z organizacjami rolników w sprawach interesów spoleczno-zawodowych rolników; potwierdzanie okresów pracy w gospodarstwie rolnym /wystawianie zaświadczeń, przesłuchiwanie świadków/; wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym i o charakterze nieruchomości /dla sądów w postępowaniu spadkowym/, w zakresie melioracji: organizowanie i nadzorowanie eksploatacji i konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych we wszystkich sektorach rolnictwa; wnioskowanie o wprowadzenie nowych obiektów do planów inwestycji melioracyjnych; sprawowanie nadzoru organizacyjnego, technicznego i prawnego nad spółkami wodno-melioracyjnymi; meliorowanie gruntów przeznaczonych pod pracownicze ogrody działkowe; uzgadnianie lokalizacji i warunków realizacji inwestycji obejmujących urządzenia wodno-melioracyjne, w zakresie łowiectwa: zatwierdzanie planów łowieckich; zawiadomienie lekarza weterynarii w przypadku zgłoszenia wystąpienia choroby u zwierząt łownych; opiniowanie dzierżawy obwodów łowieckich; mediacje w przypadku sporów o odszkodowanie za szkody łowieckie; wydawanie zgody na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny; wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie chartów i ich mieszańców; wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny, prowadzenie okresowych badań co 3 lata skażenia gleb i roślin na obszarach szczególnej ochrony środowiska lub strefach ochronnych; organizowanie i przeprowadzanie spisów rolnych oraz aktualizacja gospodarstw i działek rolnych; organizowanie "Święta Plonów"; organizowanie konkursu "Zielony Poznań" - przejdź do > prowadzone sprawy.

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

tel. 61 878 41 00 (w. 5058)

e-mail: rgz@um.poznan.pl


Biuro prowadzi sprawy w zakresie ochrony konsumentów, należące do właściwości Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Do Biura należy w szczególności: zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnych w zakresie ochrony interesów konsumentów, występowanie do przedsiębiorców na rzecz ochrony interesów konsumentów, przygotowywanie pozwów i innych pism procesowych w sprawach sądowych prowadzonych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów, prowadzenie edukacji konsumenckiej, prowadzenie spotkań polubownych, zapewnienie konsumentom pomocy w przygotowywaniu wystąpień, pism i dokumentacji procesowej, wniosków i innych pism w sprawach konsumenckich, inicjowanie regulacji prawnych dotyczących ochrony interesów konsumentów na terenie Miasta, współpraca i współdziałanie z Urzędem Ochrony Konsumentów i Konkurencji, Inspekcją Handlową, organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami, wykonywanie innych zadań określonych w przepisach - przejdź do > prowadzone sprawy.

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

pok. 327 (III piętro), tel. 61 878 5870

e-mail: mrzk@um.poznan.pl