FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020

Przydatne adresy internetowe:

  1. Portal Funduszy Europejskich - źródło wiedzy na temat dostępnych funduszy unijnych na lata 2014-2020
  2. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 - główny cel programu to poprawa konkurencyjności i spójności województwa wielkopolskiego.
  3. Punkty Informacyjne WRPO 2014-2020
  4. Mapa dotacji Unii Europejskiej

Fundusze dla przedsiębiorców dostępne będą w następujących programach:

  • Inteligentny Rozwój, którego głównym celem będzie pobudzenie innowacyjności gospodarki, np. poprzez wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w celu komercjalizacji wyników prac badawczych oraz zwiększenia wartości prywatnych nakładów na B+R;
  • Polska Cyfrowa - dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych na budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci dostępowych do szybkiego internetu oraz dla firm chcących realizować projekty e-administracji we współpracy z samorządami i administracją rządową;
  • Infrastruktura i Środowisko - gospodarka odpadami, gospodarka wodna, efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii;
  • Wiedza Edukacja Rozwój - m.in. podwyższanie kompetencji kadr małych i średnich przedsiębiorców, wsparcie na zakładanie własnej firmy, programy outplacementowe, wyższą jakość usług instytucji otoczenia biznesu;
  • Program dla Polski Wschodniej, z którego dofinansowanie trafi m.in. na  wdrażanie innowacji  (w tym wymagających przeprowadzenia prac B+R lub stworzenia/rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej) oraz wsparcie tworzenia nowych firm;
  • Regionalnych Programach, które wesprą inwestycje oraz rozwój kadr przedsiębiorstw, a także wzmocnią tzw. regionalne inteligentne specjalizacje (czyli to, w czym dany region się specjalizuje i co będzie siłą napędową jego gospodarki).

sieci społecznościowe