Nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w dniu 15.02.2021r. na urzędowej stronie internetowej zostały zamieszczone nowe "Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu" oraz dokumenty dot. ubiegania się o przedmiotowe środki.

. - grafika artykułu
Nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wobec powyższego tut. Urząd informuje, że przystępuje do naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. W bieżącym roku planowane jest zgodnie z posiadaną  pulą środków finansowych udzielenie pomocy 419 osobom, w tym:

  1. w ramach realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich -PO WER i WRPO - 219 dotacji w tym:
  1. dla osób do 30 roku życia łącznie 106 dotacji,
  2. dla osób w wieku powyżej 30 roku życia łącznie 113 dotacji w tym w szczególności  dla osób które posiadają wykształcenie nie wyższe niż średnie lub znajdują się w grupie osób długotrwale bezrobotnych albo przekroczyli 50 rok życia.
  1. w ramach realizacji programu ze środków krajowych Funduszu Pracy - 200 dotacji dla osób bezrobotnych bez dodatkowych kryteriów.

Aktualna kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 23.000 zł.
Wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności wraz z kompletem załączników niezbędnych do jego oceny będą przyjmowane:

  1. w formie papierowej do skrzynki podawczej zlokalizowanej przy wejściu z tyłu budynku głównego Urzędu albo tradycyjną korespondencją pocztową na adres Powiatowego Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Czarnieckiego 9; 61-538 Poznań
  2. w formie elektronicznej  (wniosek złożony w formie elektronicznej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-puap).

W procedurze oceny wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria:

  1. kolejność złożenia wniosku,
  2. spełnianie przez wnioskodawcę określonych kryteriów doboru kandydatów do udziału w projektach,
  3. kryteria oceny formalnej i merytorycznej określone w wymienionych poniżej Zasadach, w tym przygotowanie wnioskodawcy do prowadzenia wybranego rodzaju działalności gospodarczej.

Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, aktualny formularz wniosku oraz pozostałe formularze są dostępne do pobrania na stronie internetowej Urzędu https://poznan.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej
Zachęcamy także do skorzystania z możliwości zdalnej konsultacji przygotowanych dokumentów w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości (mailowo na adres:  powp@poznan.praca.gov.pl albo telefonicznie pod numerem 61 8532186 - codziennie od 9.00 do 14.00).

Źródło

Osoby zainteresowane dotacjami zapraszamy na bezplatne telefoniczne doradztwo ze sporządzanie biznesplanu 

sieci społecznościowe