PHARE - JAK WYPEŁNIĆ WNIOSKI O DOTACJĘ

Pomyłka może eliminować!

Wypełnianie wniosków o dotację ze środków Phare nie jest skomplikowane, należy jednak wystrzegać się nawet drobnych pomyłek, bo znacznie opóźniają procedurę.
Sporo uwagi poświęca się finansowaniu przedsięwzięć gospodarczych polskich przedsiębiorców z unijnych środków oraz m.in.składaniu wniosków o dotacje.
Jak uniknąć błędów.
Wypełniając formularze w postępowaniu o udzielenie dotacji warto przestrzegać kilku prostych zasad:
- dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności
gospodarczej muszą być aktualne (tzn. nie starsze niż
trzy miesiące),
- wszystkie kopie dołączane do wniosku muszą zostać
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby
uprawnione (tzn. wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego,
rejestru handlowego lub ewidencji działalności
gospodarczej),
- dotacja może dotyczyć jedynie takich działań, które
zostały podjęte po podpisaniu umowy o jej udzielenie -
dlatego przedsiębiorca we własnym interesie powinien
unikać dokonywania zakupów przed podpisaniem umowy o
dotację,
- należy korzystać z właściwych formularzy, bo każdy
program dofinansowywany z Phare ma odrębne wzory
wniosków,
- wniosków nie wolno wypełniać odręcznie; muszą być
sporządzone maszynowo.
Wniosek i pozostałe dokumenty można przynieść do instytucji odpowiedzialnej za udzielenie dotacji, aby sprawdzić poprawność ich wypełnienia. Zachęcają do tego przedstawiciele PARP i regionalnych instytucji finansujących (RIF).
Oprócz ręcznego wypełniania przedsiębiorcom zdarzają się też inne błędy formalne (np. brakuje odpowiedniej liczby załączników, stosują niewłaściwy kurs euro itp.).
Niestety, w postępowaniu o udzielenie dofinansowania nawet drobne pomyłki rzutują na całe postępowanie - w razie znalezienia błędów instytucja przyznająca dotację zwraca się bowiem o uzupełnienie braków, dając na to 48 godzin. W niektórych przypadkach (np. przy braku aktualnego wypisu z rejestru handlowego lub ewidencji działalności gospodarczej) ich usunięcie w tak krótkim czasie może okazać się niemożliwe. Dla przedsiębiorcy oznacza to konieczność oczekiwania na kolejny termin rozpatrywania wniosków i ryzyko, że środków przeznaczonych na dotację zabraknie.
(informacja za: Rzeczpospolita Nr 140 z dn, 17.06.2003 r. - Dobra Firma)
Polecamy również regularną lekturę dodatku Rzeczpospolitej - Nasza Europa - w ostatnim wydaniu (Nr 139 z dn. 16.06.2003 r.) znajdują się ciekawe informacje dot. stanu przygotowań przedakcesyjnych polskich przedsiębiorstw, jak sięgać po dostępne już środki pomocowe oraz inne informacje.

sieci społecznościowe