Przypominamy o II racie opłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy o obowiązku dokonania opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku w terminie do 31 maja 2020 r. Informacje dotyczące wysokości opłaty można uzyskać telefonicznie, mailowo oraz listownie, bez konieczności wizyty w urzędzie. Identyfikatorami niezbędnymi do uzyskania informacji o wysokości opłaty są nazwa przedsiębiorcy oraz nr kontrahenta.

.
Przypominamy o II racie opłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych. 

W przypadku niedokonania opłaty w ustawowo określonym terminie zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może ubiegać się o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Termin wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania. II ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można wpłacać na konto PKO BP S.A.

49 1020 4027 0000 1602 1262 0797

Informujemy również, że w siedzibie Wydziału można płacić tylko kartą, najbliższa placówka bankowa znajduje się obok Galerii Dębiec.

Informujemy, iż obecnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują żadnych odstępstw od obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie w 2020 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Terminy wskazane w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (II rata - do 31 maja i III rata - do 30 września) są bezwzględnie obowiązujące.

W przypadku niedokonania opłaty w wysokości i terminie wskazanym w ustawie można jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, wraz z jednoczesnym wniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości stanowiącej 30% opłaty rocznej, należnej za korzystanie z zezwoleń w 2020 r.

Niedokonanie opłaty w ww. terminach skutkuje wygaśnięciem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.