Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne

Podjęcie działalności przez osoby zagraniczne reguluje ustawa z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli cudzoziemca spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków to obowiązują go takie same zasady zakładania działalności gospodarczej jak dla obywateli Polski:

 • Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • Jest obywatelem innego państwa posiadającym:
  • zezwolenie na pobyt stały;
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku m.in. z połączeniem z rodziną legalnie przebywającą w Polsce, kształceniem się na studiach;
  • status uchodźcy;
  • ochronę uzupełniającą;
  • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany;
  • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Polski,
  • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  • ochronę czasową w Polsce;
  • ważną Kartę Polaka.

 Jeśli cudzoziemiec nie spełnia żadnego z powyższych kryteriów, to aby móc prowadzić działalność gospodarczą w Polsce może ją prowadzić w formie spółek:

 • komandytowej;
 • komandytowo-akcyjnej;
 • z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • akcyjną.

Więcej informacji: biznes.gov.pl