Zakładanie firmy

Drogi Przedsiębiorco!

Jeżeli masz pomysł na biznes i motywację, to nadszedł czas na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Zanim jednak poznasz szereg procedur formalnoprawnych, związanych z rejestracją własnej firmy, kilka podstawowych informacji "tytułem wstępu".

Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Przedsiębiorca, to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, którą najpóźniej w dniu rozpoczęcia jej wykonywania musi zgłosić do właściwego rejestru.

W zależności od przyjętej formy prawnej przedsiębiorca zgłasza podjęcie działalności gospodarczej do:

  • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, w tym wspólnikami spółek cywilnych, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018 poz. 647),
  • rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986) - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

Wartą rozważenia jest również tzw. nierejestrowana działalność gospodarcza. Nie wymaga ona wpisu do CEIDG, jednak przychody z prowadzenia takiej aktywności nie mogą przekraczać 50% minimalnego wynagrodzenia, a przedsiębiorca nie może prowadzić działalności gospodarczej przez ostatnie 60 miesięcy.

Jest to forma prowadzenia działalności szczególnie atrakcyjna dla przedsiębiorców pragnących sprawdzić, czy ich pomysł na biznes sie sprawdzi.

Więcej informacji na CEIDG lub biznes.gov.pl.