Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich

Informujemy, że Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich otwarło konkurs w dwóch tematach:

a) zdrowie w każdym wieku;

b) zdrowie i środowisko.

SZMP
SZMP

W konkursie mogą wziąć udział: miasta i gminy - członkowie SZMP, jednostki organizacyjne im podległe oraz działające na terenie tych miast i gmin podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie kierujące się osiągnięciem zysku.

Granty SZMP nie mogą być przydzielone na:

  • programy zakładające prowadzenie działalności gospodarczej,
  • działalność polityczną,
  • zadania, których realizacja nie jest integralną częścią zgłoszonego projektu,
  • refundację kosztów poniesionych przed podjęciem decyzji o przyznaniu grantu. Termin realizacji zadania: od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Wnioskowana kwota dofinansowania nie może wynosić więcej niż 80% całkowitych kosztów programu (koszty własne z uwzględnieniem wyceny pracy wolontariatu - przy stawce do 20,00 zł za jedną godzinę).

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach jednego grantu wynosi 5 000,00 zł.

Wnioski sporządzone na odpowiednim formularzu powinny być przesłane w wersji elektronicznej na adres: wziss@um.poznan.pl oraz papierowej do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań w nieprzekraczalnym terminie do 18 kwietnia 2019 r. do godz. 14:00, który w następnej kolejności - po weryfikacji formalnej i zaopiniowaniu przez lokalnego koordynatora SZMP - prześle je do Biura Stowarzyszenia z siedzibą w Łodzi.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym Regulaminie konkursu. W załączeniu jest też formularz wniosku, na którym należy przygotować ofertę.

Osoby do kontaktu:

Jadwiga Kulikowska, tel. 61 8785857, email: jadwiga_kulikowska@um.poznan.pl

lub Urszula Piaszczyńska, tel. 61 8785480, email: urszula_piaszczynska@um.poznan.pl

Załączniki