Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich

Zachęcamy do składania wniosków w konkursie grantowym organizowanym przez Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich

grafika
grafika

Informacje o konkursie

1.Tematy konkursu "Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich" obowiązujące w 2020 roku to:

a) zdrowie w każdym wieku;

b) zdrowie i środowisko.

2.W konkursie mogą wziąć udział: miasta i gminy - członkowie SZMP, jednostki organizacyjne im podległe oraz działające na terenie tych miast i gmin podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie kierujące się osiągnięciem zysku.

3. Granty SZMP nie mogą być przydzielone na:

  • programy zakładające prowadzenie działalności gospodarczej,
  • działalność polityczną, 
  • zadania, których realizacja nie jest integralną częścią zgłoszonego projektu,
  • refundację kosztów poniesionych przed podjęciem decyzji o przyznaniu grantu.

4. Termin realizacji zadania:  od 1 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

5. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może wynosić więcej niż 80 % całkowitych kosztów programu (koszty własne z uwzględnieniem wyceny pracy wolontariatu - przy stawce do 20,00 zł za jedną godzinę).

6. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach jednego grantu wynosi 5 000,00 zł.

7. Wnioski sporządzone na odpowiednim formularzu powinny być przesłane w wersji elektronicznej na adres: wziss@um.poznan.pl oraz papierowej do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznańw nieprzekraczalnym terminie do 15 maja   2020 r. do godz. 14:00,, który w następnej kolejności - po weryfikacji formalnej i zaopiniowaniu przez lokalnego koordynatora SZMP - prześle je do Biura Stowarzyszenia z siedzibą w Łodzi.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym Regulaminie konkursu. W załączeniu jest też formularz wniosku z załącznikami, na którym należy przygotować ofertę.

Osoby do kontaktu: Elżbieta Jankowiak, tel. 61 8785459, email: elzbieta_jankowiak@um.poznan.pl lub Urszula Piaszczyńska, tel. 61 8785480, email: urszula_piaszczynska@um.poznan.pl

MK

Załączniki