Konkurs | Nabór ofert w trybie 19a | Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Informujemy o naborze ofert w trybie 19a - Środki z budżetu Rady Osiedla Morasko-Radojewo - Warsztaty edukacji ekologicznej dla mieszkanek i mieszkańców z Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania.

grafika ilustrująca - grafika artykułu
grafika ilustrująca

OBSZAR: EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

Nabór ofert w trybie 19a w ramach zadania priorytetowego, pn.: Edukacja ekologiczna - kształtowanie postaw przyjaznych środowisku (warsztaty, konkursy, prelekcje, happeningi, programy radiowe, telewizyjne, wydawnictwa cykliczne wysokonakładowe itp.) - Środki z budżetu Rady Osiedla Morasko-Radojewo na projekt, pn.: Warsztaty edukacji ekologicznej dla mieszkańców.

Nabór adresowany jest do podmiotów, które zamierzają realizować zadanie dla społeczności Osiedla Morasko-Radojewo na terenie Osiedla Morasko-Radojewo.

Cel zadania:

Edukowanie w zakresie ekologii mieszkańców Osiedla Morasko-Radojewo

Proponowane rezultaty zadania:

Zorganizowanie warsztatów edukacji ekologicznej dla mieszkańców Osiedla Morasko-Radojewo.

W naborze mogą wziąć udział organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie spełniające łącznie następujące warunki:

 •  wysokość dofinansowania lub sfinansowania projektu nie może przekraczać kwoty 10 000,00 zł;
 •  projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni  (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni); 
 •  łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 zł;
 •  projekt uwzględnia m.in. zadania o charakterze lokalnym;
 •  prowadzą działalność statutową w obszarze ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, o której mowa w ww. ustawie;
 • w ofercie należy uwzględnić możliwość realizacji zadania poprzez wykorzystanie alternatywnych form pracy (np. prowadzenie zajęć w trybie on-line);

Ważne:

 1. Nabór prowadzony jest na platformie witkac.pl.
 2. Najwcześniejsza data rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 21 dni roboczych od terminu złożenia przez oferenta potwierdzenia złożenia oferty (termin ten może zostać maksymalnie skrócony do 14 dni roboczych po uzyskaniu zgody właściwego merytorycznie Wydziału).
 3. Termin składania potwierdzeń złożenia oferty w wersji elektronicznej (skan): nie później niż 3 dni robocze od dnia złożenia oferty  za pomocą platformy www.witkac.pl, liczonych od dnia następującego po dniu złożenia oferty. Za datę dostarczenia potwierdzenia uznaje się datę wpływu skanu na adres: kos@um.poznan.pl oraz do wiadomości malgorzata_zielinska-KOS@um.poznan.pl   (decyduje godzina przekazania na skrzynkę mailową).
 4. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej należy dostarczyć przy podpisywaniu umowy lub na prośbę Urzędu Miasta Poznania.
 5. Wydział zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie na realizację zadania publicznego lub w przypadku, gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

Zgodnie z zarządzeniem nr 133/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 lutego 2021 r. oferta realizacji zadania publicznego w trybie 19a powinna zostać złożona najpóźniej 21 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania.

Uwaga:

 1. Ze względu na trwający stan zagrożenia epidemicznego oferent zobowiązany jest do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących gromadzenia się osób oraz zapewnienia niezbędnych środków ochrony osobistej.
 2. Oferent ma obowiązek dostosowania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia  epidemicznego koronawirusa SARS -CoV-2, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego  i innych właściwych służb i organów. W przypadku uzyskania dotacji oferent zobowiązany jest do przekazania odbiorcom  zadania publicznego informacji dotyczących obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną.
 3. W celu ochrony środowiska naturalnego, oferent  realizacji zadania publicznego zobowiązany jest do:
 • wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995;
 • podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;
 • podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych;
 • podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 • wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą z recyklingu lub mu podlegają;
 • rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;
 • nieużywania balonów wraz z plastikowymi patyczkami;
 • niewypuszczania chińskich lampionów;
 • nieużywania sztucznych ogni i petard.

Link do oferty: WITKAC.PL 

sieci społecznościowe