Konsultacje projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych

Rozpoczęły się konsultacje projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

konsultacje - grafika artykułu
konsultacje

Projekt rozporządzenia jest dostępny na stronie internetowej na stronie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego - www.pozytek.gov.pl w zakładce Konsultacje publiczne oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325651

Zachęcamy do przesyłania uwag na adres: konsultacje_DOB@kprm.gov.pl  (w tym również w wersji edytowalnej) w terminie do 15 października 2019 r.
MK

sieci społecznościowe