Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Poznania oraz sezonu kąpielowego w roku 2019

Informujemy, że Rada Miasta Poznania opracowała projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Poznania oraz sezonu kąpielowego w roku 2019.

zdjęcie - grafika artykułu
obrazek

Na postawie § 4 Uchwały nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z dnia 9 listopada 2010 r. w związku 37 ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268)

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania zawiadamia

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Poznania oraz sezonu kąpielowego w roku 2019.

W związku z powyższym organizacje pozarządowe mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w ciągu 14 dni od daty przedstawienia nin. ogłoszenia (do 6 lutego).

Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a w godzinach urzędowania pod adresem e-mail kos@um.poznan.pl.

Załączniki

sieci społecznościowe