Konsultacje projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 6 lutego 2019 roku

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

z dnia 6 lutego 2019 roku

zdjęcie
zdjęcie

Termin konsultacji: od 6 do 20 lutego 2019 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są: Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz Miasta Poznania.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

  • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia - wypełniony formularz należy dostarczyć do 20 lutego 2019 roku do siedziby Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań lub przesłać w wersji elektronicznej na adres ngo@um.poznan.pl,
  • opinię można wyrazić również za pośrednictwem zespołów doradczo - inicjatywnych, zwłaszcza komisji dialogu obywatelskiego.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, tel. (61) 878 58 52 lub (61) 878 57 34.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki