Nowy partner Miasta Poznania w projekcie WRPO 2014-2020

Dnia 25 października 2019 roku na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 854/2019/P z dnia 22 października 2019 roku został wyłoniony Partner do projektu aplikującego o dofinansowanie w ramach naboru wniosków w poddziałaniu 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zgodnie z ogłoszeniem o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu z dnia 12 września 2019 r.

partner
partner

Ocena formalna: pozytywna
Ocena merytoryczna: pozytywna (50/60 pkt.)
Nazwa Partnera: Stowarzyszenie "Monar"
Numer KRS: 0000139796

ZK