Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 201/2020 20-11-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy pawilonu handlowego z planowanym podziałem działki
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 206/2020 20-11-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy magistrali cieplnej na odcinku przebiegającym przez nieruchomość
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2318/2020 20-11-2020 powolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wraz z odcinkiem zewnętrznym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 2319/2020 20-11-2020 Pozwolenie na budowę polegającą na budowie sieci elektroenergetycznej SN15kV - kablowa
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2320/2020 20-11-2020 Pozwolenie na budowę instalacji gazowej dla podłoączenia kotła C.O.
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2321/2020 20-11-2020 pozwolenie na budowę - budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2322/2020 20-11-2020 pozwolenie na budowę - wewnętrzna instalacja gazowa w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2323/2020 20-11-2020 Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegajacej na projekcie budowlanym budynku mieszklanego wielorodzinnego z garażem podziemym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - biurowej 2324/2020 20-11-2020 pozwolenie na budowę - przebudowa budynku usługowo-biurowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg wewnętrznych 2325/2020 20-11-2020 Pozwolenie na budowę polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 2326/2020 20-11-2020 Pozwolenie na budowę dla inwetsycji polegającej na przebudowie, rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania czesći budynku magazynowego na myjnię smochodową
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2327/2020 20-11-2020 pozwolenie na budowę - zespól budynków lokalnych wilorodzinnych
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2328/2020 20-11-2020 Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na przebudowie i nadbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami oraz zmianą zagospodarowania terenu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2329/2020 20-11-2020 Udzielenie pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym.
- 414/2020 20-11-2020 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem, budowa instalacji gazowej w mieszkalniu
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 664/2020 20-11-2020 warunki zabudowy - rozbudowa hali magazynowej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 665/2020 20-11-2020 Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej budowie słupa ogłoszeniowo - reklamowego nr 463
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 200/2020 19-11-2020 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na posadowieniu urządzenia reklamowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 2313/2020 19-11-2020 Pozwolenie na budowę - budowa ulicy Poszwińskiego z infrastrukturą tech., odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2314/2020 19-11-2020 Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2315/2020 19-11-2020 pozwolenie na budowę dla przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - gastronomia 2316/2020 19-11-2020 pozwolenie na budowę dla przebudowy istniejącego budynku usługowego - gastronomicznego w zakresie wymiany i montażu zewnętrznej stolarki otworowej, renowacji elewacji i zmian elewacyjnych
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 2317/2020 19-11-2020 Pozwolenie na budowę polegającą na budowie konstrukcji pod agregaty wody lodowej na dachu stacji schładzania
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 657/2020 19-11-2020 Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbiórcę domu jednorodzinnego i budowy budynku mieszklanego jednorodzinnnego z częścią usługową.
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 658/2020 19-11-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy namiotowej hali magazynowej z kontenerowym zapleczem
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 659/2020 19-11-2020 Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie obiektu-budowa budynku mieszkalnego jednorodziinnego wolnostojącego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 660/2020 19-11-2020 Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegajaącej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 661/2020 19-11-2020 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 662/2020 19-11-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i zmiana sposobu użytkowania zespołu budynków dawnego młyna wodnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 663/2020 19-11-2020 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
- teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 72/2020 19-11-2020 pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, bud. budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 2302/2020 18-11-2020 wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegajacej na rozbudowie ulicy Złotowskiej w Poznaniu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2303/2020 18-11-2020 pozwolenie na budowę - budowa budynku jednorodzinnego wraz z instalacją gazową
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2304/2020 18-11-2020 Pozwolenie na budowę dla inwestycji poelgającej na budowie trzech budynków mieszkalnych wielorzodzinnych wraz z infrastruktura techniczną - etap V
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 2305/2020 18-11-2020 pozwolenie na budowę -miejsca postojowe
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - handel 2306/2020 18-11-2020 Pozwolenie na budowę - naprawa komina murowanego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2307/2020 18-11-2020 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową i handlową wraz z rozbióką istniejących elementów zagospodarowania
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2308/2020 18-11-2020 Pozwolenie na budowę polegającą na modernizacji wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - oświata 2309/2020 18-11-2020 zmiana decyzji pozwolenia na budowę domu studenckiego dla celów szkoły wyższej UAM, uzupełnionego o funkcje usługowe z wew. komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2310/2020 18-11-2020 pozwolnie na budowę instalacji gazowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2311/2020 18-11-2020 Pozwolenie na budowe polegającą na wykonaniu wewn. instalacji gazowej i podłoączenie kotłów gazowych
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2312/2020 18-11-2020 Pozwolenie na budowę polegającą na przebudowie pomieszczenia gospodarczego w celu zainstalowania paltformy pionowej dla osób z niepełnosprawnościami w wielorodzinnym budynku mieszkalnym
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 656/2020 18-11-2020 Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegajacej na zwiększeniu kubatury poprzez zabudowę loggi od strony ogrodu i części pod nią podpiwniczonej oraz wydzieleni klatki schodowej. Powiększenie parteru oraz piwnicy w części frontowej budynku. Dobudowa tarasu ogrodowego z zejściem do ogrodu.
- teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 70/2020 18-11-2020 pozwolenie na budowę rozbudowa i przebudowa bud. mieszkalnego
- teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 71/2020 18-11-2020 Pozwolenie na budowe dla inwestycji polegajacej na przebudowie i rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wydzieleniem na dwulokalowym z wewnątrzna instalacją gazową
- spr_UA-VII.6743.1469.2020 18-11-2020 Zgłoszenie zamiaru budowy- przebudowa przegród budowlanych oraz elem. konstrukcyjnego budynku mieszkalnego, zmiana wielkości dwóch otworów okiennych, montaż stolzrki okiennej
- spr_UA-VII.6743.1472.2020 18-11-2020 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z projektem
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 198/2020 17-11-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku biurowo-handlowo-usługowego z parkingiem podziemnym
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 199/2020 17-11-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy zespołu budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej (11 lokali)
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2294/2020 17-11-2020 Pozwolenie na budowę polegającą na budowie bud. mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojacego oraz zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części bud. gospodarczego na funkcię garażową, rozbiórka bud. gospodarczego oraz projekt wewn. instalacji gazowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2295/2020 17-11-2020 Pozwolenie na budowę - bud. mieszklany jednorodzinny parterowy
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2296/2020 17-11-2020 Pozwolenie na budowę - rozbudowa i przebudowa wewn. instalacji gaz. w lokalu mieszkalnym wielorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2297/2020 17-11-2020 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu użytkowym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 2298/2020 17-11-2020 Pozwolenie na budowę polegające na remoncie istniejącego obektu budowlanego komina murowanego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 2299/2020 17-11-2020 pozwolenie na budowę - wzmocnienie istniejącej konstrukcji stropu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2300/2020 17-11-2020 pozwolenie na budowę kotłowni gazowej wraz z instalacją wewnętrzną gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - biurowej 2301/2020 17-11-2020 Zmiana pozwolenia na budowę z dnia 20.11.2018 nr 2576/2018 dot. budowy budynków E i F będących IV i V etapem zespołu budynków biurowo-handlowo-usługowo-mieszkalnych
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 655/2020 17-11-2020 Ustalenie warunków zabudowy polegającej na budowie budynku gospodarczego
- spr_UA-VI.6743.1466.2020 17-11-2020 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanych dla budowy sieci wodociagowej
- spr_UA-VII.6743.1452.2020 17-11-2020 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku usługowo-handlowym
Strona 1 2 2,050