Od 1 września 2012r. zmieniają się przepisy dotyczące składania dokumentacji przez pracodawców w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dokumentacja złożona w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Poznania po 1 września powinna zawierać:

  • wniosek,
  • kopie umowy o pracę z młodocianym zawartej w celu przygotowania zawodowego i w przypadku zmiany pracodawcy - świadectwo pracy,
  • oryginał lub kopie dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu,
  • kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe prowadzącego szkolenie (jeśli jest to właściciel lub osoby zatrudnionej w przedsiębiorstwie wraz umową lub zaświadczeniem o zatrudnieniu),
  • kopie dokumentów poświadczających uprawnienia pedagogiczne prowadzącego szkolenie (jeśli jest to właściciel lub osoby zatrudnionej w przedsiębiorstwie wraz umową lub zaświadczeniem o zatrudnieniu),
  • formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (czyli załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. ),
  • należy wpisać formy i kwoty otrzymanej pomocy publicznej w ostatnich 3 latach na danego ucznia,
  • jeśli pracodawca nie otrzymał pomocy de minimis w ostatnich 3 latach wystarczy przedstawić oświadczenie,
  • kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Załączniki