Wydarzenia na planie Pokaż na planie
Okładka książki. Kamienice na ulicy dorozki.

Promocja książki: Miejska przestrzeń publiczna w długim XIX wieku

2019-10-10 ( czwartek )
18:00
CK Zamek, ul. Św. Marcin 80/82, Poznań

Książka pod redakcją Aleksandra Łupienki i Agnieszki Zabłockiej-Kos
 Książka jest zbiorem studiów pióra historyków sztuki i historyków, studiów dotyczących powstawania i funkcjonowania przestrzeni publicznej ulic, placów i parków miejskich w miastach dziewiętnastego wieku na "ziemiach polskich", czyli na terenach trzech zaborów, na tzw. ziemiach zabranych, z dołączeniem terenów niemieckiego wówczas Śląska oraz wybranych miast zagranicznych.
Podczas spotkania dyskusyjnego połączonego z promocją książki redaktorzy oraz część zaproszonych autorek/autorów artykułów pragną zainicjować dyskusję. Dotyczyć ona będzie nie tylko dawnej historii ważnych, węzłowych placów i ruchliwych ulic w takich miastach jak Poznań, Toruń, Warszawa, Kraków czy Łódź, ale także ich dalsze dzieje i współczesność. Co je ze sobą łączy? Czy różnice wynikają z różnych sytuacji politycznych i społecznych w poszczególnych zaborach (niemieckim, rosyjskim, austriackim)? Co sprawia, że dane miejsce "działa" skupiając ludzi i jaka jest w tym rola historii danego miejsca?

Opis książki z okładki:
Przestrzeń publiczna jest fizycznym, namacalnym obszarem, który z reguły  można dość precyzyjnie określić. Jednocześnie jest także konstruktem myślowym wyposażonym w liczne atrybuty, konotujące idee m.in. z dziedziny prawa, polityki bądź estetyki. Naukowe rozpoznanie miejskiej przestrzeni publicznej jest jednym z kluczy do zrozumienia tego nieskończenie skomplikowanego układu fizyczno-społeczno-mentalnego, jakim jest miasto.
W niniejszym tomie, drugim w serii "Architektura w mieście, architektura dla miasta", publikujemy teksty przedstawicieli dwóch różnych dziedzin humanistyki: historyków i historyków sztuki. To wspólny namysł nad rolą, znaczeniem i funkcjonowaniem przestrzeni publicznej w ujęciu naukowców, którzy operując nieco odmiennymi kategoriami, przemawiają do nas wspólnym językiem. Teksty te przedstawiają różne interpretacje przestrzeni publicznej w miastach dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie zaborów. Studia te uzupełniają artykuły o dziewiętnastowiecznych miastach z krajów ościennych: monarchii habsburskiej, Rosji i Prus, co daje szeroki materiał porównawczy i otwiera nowe horyzonty badawcze.
 Aleksander Łupienko, Agnieszka Zabłocka-Kos

Zobacz www.ckzamek.pl