Informacja dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2020/2021

W środę 12 sierpnia 2020 r. o godzinie 12.00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Wyniki kwalifikacji do poszczególnych oddziałów będzie można również sprawdzić logując się do systemu Nabór.

Informacja dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2020/2021
Informacja dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2020/2021

W dniach od 13 sierpnia do dnia 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 należy potwierdzić przez rodzica kandydata wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,  a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W dniu 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Do dnia 20 sierpnia 2020 r. Wielkopolski Kurator Oświaty opublikuje informację o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

Informacja o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych szkołach będzie dostępna również na stronie portalu oświatowego  Urzędu Miasta Poznania.  

Zwracamy uwagę, że po 20 sierpnia 2020 r. naboru na wolne miejsca będą dokonywali dyrektorzy szkół i to bezpośrednio do nich należy zwracać się z wnioskiem o przyjęcie kandydata.