Informacje dla rodziców dotyczące organizacji pracy przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Wydział Oświaty przekazuje informacje dotyczące organizacji pracy przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w dniach 29.03.2021 - 11.04.2021 r.

Zdjęcie dekoracyjne - grafika artykułu
Informacje dotyczące organizacji pracy przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w dniach 29.03.2021 - 11.04.2021r.

Szanowni Państwo Rodzice dzieci uczęszczających do poznańskich przedszkoli,  

zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki od dnia 29 marca do dnia 11 kwietnia 2021 r. zawieszone zostaje funkcjonowanie przedszkoli oraz oddziałów w szkołach podstawowych.

Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy z uwagi na zamknięcie placówki wychowania przedszkolnego.

Jednocześnie Minister Edukacji określił, że Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej w której funkcjonują oddziały przedszkolne  na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

- ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym

Zapewniamy, że w tych przypadkach opieka przedszkolna będzie Państwa dzieciom zapewniona na czas zamknięcia placówek.

Możliwość skorzystania z tej opieki będzie przysługiwać także w tym przypadku, gdy tylko jeden z rodziców jest zatrudniony i spełnia powyższe warunki.  

Jednocześnie informujemy, że w przypadku, gdy placówka jest objęta  z powodu stwierdzonych zachorowań COVID-19  w danej jednostce należy skontaktować się z dyrektorem placówki w celu uzyskania informacji, czy możliwa jest organizacja dla dzieci rodziców wskazanych w przywołanym powyżej Rozporządzeniu.

                                                                                                              

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

                                                

Załączniki

sieci społecznościowe