Informacje dla Rodziców uczniów, którzy chcą zapisać dziecko do klasy IV lub VII

Szanowni Państwo,

w załczniku znajdują się wnioski oraz informator dla Rodziców uczniów, którzy chcą zapisać dziecko do klasy IV lub VII szkoły podstawowej powstałej w wyniku przekształcenia z dotychczasowego gimnazjum.

Rekrutacja do klas IV i VII
Rekrutacja do klas IV i VII

Na podstawie art. 205 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. ze zm. 1148) rodzic ucznia obecnej klasy trzeciej  lub szóstej szkoły podstawowej może złożyć wniosek o przyjęcie do odpowiednio klasy czwartej lub siódmej szkoły podstawowej, która powstała z przekształcenia dotychczasowego gimnazjum.

Terminy składania wniosków określił Prezydenta Miasta Poznania Zarządzeniem Nr 66/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.

Na podstawie powyższego zarządzenia  ustala się, że wnioski mogą być składane przez rodziców tych uczniów do dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum prowadzonego przez Miasto Poznań,
w terminie od  30 marca 2020 r. do 6 kwietnia 2020 r.

Wniosek należy wypełnić odręcznie (nie ma możliwości wypełnienia wniosku elektronicznie) podpisać i przekazać do szkoły.

Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół określa się, że wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać skanem do wybranej szkoły podstawowej lub wysłać pocztą

Termin składania wniosków pozostaje bez zmian, w przypadku wysłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Załączniki