Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w roku 2019.

Zarządzeniem Nr 89/2019/P z dnia 6 lutego 2019 roku Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Wyniki konkursu
Wyniki konkursu

Treść przedmiotowego zarządzenia, jego uzasadnienie, wykaz ofert wybranych do realizacji oraz informacje o ofertach, które nie otrzymały dotacji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu Witkac.pl.