Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w roku 2019.

Zarządzeniem Nr 700/2019/P z dnia 29 sierpnia 2019 roku Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019 w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" realizowanego przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Otwarty Konkurs Ofert
Otwarty Konkurs Ofert

Treść przedmiotowego zarządzenia, jego uzasadnienie, wykaz ofert wybranych do realizacji oraz informacje o ofertach, które nie otrzymały dotacji znajdują się na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na portalu Witkac.pl