Ruszają zajęcia terapeutyczne Ośrodka WOKRO w ramach programu rządowego "Za życiem"

Wiodący  Ośrodek  Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczy przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 107 w Poznaniu

OŚRODEK KOORDYNACYJNO - REHABILITACYJNO - OPIEKUŃCZY
OŚRODEK KOORDYNACYJNO - REHABILITACYJNO - OPIEKUŃCZY

Ośrodek powołano na podstawie porozumienia nr MEN/2018/DWKI/1144, zawarte w dniu 23.08.2018  r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, reprezentowanym przez Joannę Wilewską -  Dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego a Miastem Poznań, miasto na prawach powiatu, reprezentowanym przez Mariusza Wiśniewskiego -  Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania.

Wiodące zadania Ośrodka Koordynacyjno- Rehabilitacyjno- Opiekuńczego to:

 • Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych,
 • Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
 • Wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
 • Organizowanie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art.127 ust. 19, pkt 1, ustawy z dn. 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe w wymiarze do 5 godzin tygodniowo,
 •  Koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na terenie powiatu, w tym:
 1. Zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
 2. Prowadzenie akcji informacyjnych,
 3. Monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom,
 • Główne kierunki działalności ośrodka, wynikają z ustawy "Za życiem":
 1.  Zapewnienie specjalistycznej opieki dziecku i jego rodzinie w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny,
 2.  Zapewnienie konsultacji lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia,
 3.  Zapewnienia usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

Załączniki