Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu - oferta pracy dla pracownika administracyjnego

Oferta

Etat/liczba godzin: referent ds. obsługi biurowej - 1/2 etatu - umowa o pracę na czas określony

Wymagania:

Wykształcenie wyższe Dodatkowe a) Preferowane wykształcenie wyższe o specjalności :administracja, prawo administracyjne, b) Doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowych. WIEDZA SPECJALISTYCZNA I UMIEJĘTNOŚCI Pożądane 1. Dobra znajomość obowiązującego prawa oświatowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań służbowych, 2. Umiejętność obsługi elektronicznych baz danych, 3. Bardzo dobra umiejętność obsługi programów Excel oraz Word CECHY OSOBOWOŚCI I PREDYSPOZYCJE Pożądane a) terminowość, b) bezwzględna dyskrecja, c) umiejętność organizowania pracy własnej, d) zdolność analitycznego myślenia, e) dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, f) konsekwencja w realizowaniu zadań, g) umiejętność współpracy w zakresie realizowanych zadań, h) komunikatywność, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.

Zakres obowiązków:

1. Uczestniczenie w procesie planowania szkoleń kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i ich zastępców, a także nauczycieli z zakresu obowiązujących procedur, 2. Sporządzanie planów rocznych oraz miesięcznych harmonogramów szkoleń w tym ustalanie rodzajów i liczby grup w rejonach koordynacji z uwzględnieniem potrzeb i możliwości, 3. Ustalanie składów osobowych poszczególnych grup szkolnych, 4. Przygotowywanie i wysyłanie zawiadomień o zakwalifikowaniu osób na szkolenia, informacji o miejscach i terminach ich prowadzenia, 5. Współpraca z koordynatorami rejonów i współdziałanie w ramach wydziału w organizowaniu miejsc prowadzenia szkoleń, przygotowywaniu materiałów szkoleniowych, środków i urządzeń audiowizualnych, rezerwacji miejsc noclegowych, 6. Kompletowanie i ewidencjonowanie dokumentacji odbytych szkoleń, 7. Współudział w planowaniu i odbiorze prac egzaminacyjnych, 8. Współudział w kompletowaniu dokumentów Wydziału, 9. Realizacja innych zadań Wydziału.

Uwagi:

UWAGI I INFORMACJE DODATKOWE a) Posiadanie obywatelstwa polskiego. b) Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. c) Planowana data zatrudnienia - 01 stycznia 2020 r.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres

Joanna Królikowska
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
61-655 Poznań, ul. Gronowa 22
61 85-40-196
kadry@oke.poznan.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2019-11-29

Oferta ważna do: 2019-12-15

Dane osobowe

Prosimy też o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).