Przedszkole Nr 119 - oferta pracy dla pracownika administracyjnego

Oferta

Etat/liczba godzin: 1/2 etatu - 20 godzin

Wymagania:

Kandydat powinien spełniać, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), następujące wymagania: a. Ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości, b. Ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

Zakres obowiązków:

Zakres obowiązków 1. Samodzielne prowadzenie rachunkowości przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bieżącego wydatków i dochodów, ZFŚS. 3. Sporządzanie sprawozdań budżetowych miesięcznych/kwartalnych/rocznych oraz informacji dodatkowych wymaganych przez jednostki nadzorujące. 4. Przygotowywanie projektów budżetu przedszkola oraz harmonogramu wydatków. 5. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością realizacji planu finansowego przedszkola, przygotowywanie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków. 6. Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, zmian w funduszu jednostki, sprawozdań GUS,

Uwagi:

Wymagane dokumenty: 1. CV 2. List motywacyjny 3. Kserokopie świadectw pracy 4. Kserokopie dyplomów,

Zgłoszenia prosimy kierować na adres

61-877-22-20 , p119@op.pl
Przedszkole Nr 119
61-156 Poznań os. Piastowskie 55
61 877 22 20
p119@op.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2019-09-13

Oferta ważna do: 2019-12-15

Dane osobowe

Prosimy też o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).