Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Oswalda Franka - oferta pracy dla pracownika administracyjnego

Oferta

Etat/liczba godzin: Specjalista ds. kadr 0,5 etatu

Wymagania:

-obywatelstwo polskie -niekaralność -wykształcenie wyższe kierunkowe -min 5 letnie doświadczenie jak specjalista ds kadr w placówce oświatowej -biegła znajomość programów Płatnik i Progman Kadry

Zakres obowiązków:

- prowadzenie akt osobowych pracowników szkoły - przygotowywanie dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązania umów o pracę i innych spraw wynikających ze stosunku pracy - ustalanie poszczególnych składników wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych - ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej - prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich - rozliczanie nadgodzin nauczycieli - sporządzanie sprawozdań dla celów GUS oraz zestawień i sprawozdań dla organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego dotyczących spraw kadrowych - gromadzenie materiałów, weryfikacja i wprowadzanie danych do SIO - kontrola ważności książeczek zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych - kontrola terminowości i prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników (wstępnych, kontrolnych i okresowych) - prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej, zgłaszania i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin - nadzór nad realizacją wniosków nauczycieli dotyczących wystawiania legitymacji nauczycieli - opracowywanie i aktualizacja projektów wewnętrznych regulaminów, instrukcji i procedur (poza finansowymi i dydaktycznymi) - wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika

Uwagi:

termin rozpoczęcia pracy:01.01.2020

Zgłoszenia prosimy kierować na adres

Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Oswalda Franka
ul. Sarmacka 105, 61-616 Poznań
0618206071
sp48poz@wp.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2019-11-29

Oferta ważna do: 2019-12-31

Dane osobowe

Prosimy też o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).