Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, II Liceum Ogólnokształcące im.Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej - oferta pracy dla pracownika administracyjnego

Oferta

Etat/liczba godzin: Cały etat - kierownik gospodarczy , umowa o pracę

Wymagania:

Poszukujemy pracownika na stanowisko kierownika gospodarczego: 1) wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej efektywne wykonywanie zadań na stanowisku, preferowane kierunki: administracja, ekonomia, zarządzanie i co najmniej 2 - letni staż pracy, 2) wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i co najmniej 6 - letni staż pracy, 3) znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa pracy, prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów oświatowych.

Zakres obowiązków:

- współpraca z księgowością - utrzymywanie terenu, budynku i mienia w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym i w należytej czystości, - prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami księgi obiektu budowlanego, - dbanie o zapewnienie odpowiednich warunków ppoż i bhp, - współpraca z firmami - przestrzeganie dyscypliny budżetowej, - organizowanie i nadzorowanie prac porządkowych w budynku i na terenach zielonych szkoły, - prowadzenie analizy wydatków za dostawę mediów, zlecane usługi, zakupy środków i materiałów do utrzymywania czystości, zakupy materiałów eksploatacyjnych itp., - prowadzenie okresowych przeglądów stanu technicznego budynku i terenów przyległych oraz infrastruktury technicznej wraz z określeniem potrzeb w zakresie konserwacji i koniecznych remontów, - prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych, - organizacja inwentaryzacji rocznej i okresowej, - kontrola procesu realizacji inwestycji i remontów, - sporządzanie harmonogramu dyżurów dla pracowników niepedagogicznych, - odbiór i porządkowanie dokumentacji dotyczącej zakupów, dostaw, zakończenia inwestycji i prac remontowych, atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych, - nadzór nad gospodarką odpadami (utylizacja i ochrona środowiska), - wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora ,wynikających z potrzeb i warunkujących dobrą pracę szkoły

Uwagi:

- umiejętność zarządzania zespołem pracowników, - dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, - komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność i kreatywność - biegła obsługa komputera,

Zgłoszenia prosimy kierować na adres

dyrektor mgr Małgorzata Dembska
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, II Liceum Ogólnokształcące im.Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej
60-766 Poznań ul.Matejki 8/10
61/866-28-92
kadry@2lo.poznan.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2019-11-04

Oferta ważna do: 2020-01-31

Dane osobowe

Prosimy też o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).