Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Poznaniu - oferta pracy dla pracownika administracyjnego

Oferta

Etat/liczba godzin: specjalista ds. kadr, wykształcenie min. średnie - cały etat, umowa o pracę od 1.01.2020 r.

Wymagania:

a) należyte i sumienne wykonywanie swoich obowiązków, b) prawidłowe i terminowe przygotowywanie dokumentów, c) znajomość, przestrzeganie i realizowanie ustaw, rozporządzeń, zarządzeń i uchwał MEN, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Urzędu Miasta Poznania, d) znajomość i prawidłowe wykorzystywanie, w ramach swoich obowiązków, zapisów Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela i przepisów BHP, e) terminowe załatwianie spraw w zakresie przydzielonych czynności, f) przestrzeganie tajemnicy służbowej, g) należyte przechowywanie całości dokumentacji kadrowej ZS-P nr 1 oraz pieczęci zespołu, h) wykonywanie zarządzeń i poleceń dyrektora ZSP nr 1 i jego zastępców, i) przestrzeganie dyscypliny pracy, j) oszczędne gospodarowanie materiałami kancelaryjnymi, k) dbanie o dobrą atmosferę w pracy i dobre imię zespołu, l) kompetentną, rzeczową, uprzejmą, miłą i życzliwą obsługę interesantów ZS-P nr 1.

Zakres obowiązków:

a) terminowe sporządzanie dokumentów i sprawozdań dotyczących spraw kadrowych, b) obsługa programów SIO, PROGMAN, PABS w części dotyczącej spraw kadrowych zespołu, c) sporządzanie sprawozdań oświatowych SIO i GUS wynikających z przydziału obowiązków, d) obsługiwanie urządzeń biurowych takich jak: telefony, fax, komputer, kserokopiarka, skaner, e) terminowe sporządzanie materiałów, sprawozdań dla Wydziału Oświaty Urzędu Miasta i Kuratorium Oświaty w Poznaniu, f) prowadzenie teczek osobowych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, g) prowadzenie ewidencji urlopów pracowników ZS-P nr 1, h) sporządzanie umów z pracownikami nowozatrudnionymi w ZS-P nr 1, i) prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników ZS-P nr 1, j) terminowe przekazywanie umów do księgowości i płac, k) załatwianie spraw związanych z legitymacjami służbowymi nauczycieli, l) załatwianie spraw związanych ze szkoleniem z bhp pracowników, m) załatwianie spraw związanych z badaniami lekarskimi pracowników, n) obsługa administracyjna ZFŚS, o) wykonywanie innych czynności związanych z działalnością zespołu zleconych przez dyrektora zespołu i jego zastępcę.

Uwagi:

a) CV, b) list motywacyjny, c) dokumenty potwierdzające wykształcenie, d) świadectwa pracy, e) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji. Dokumenty należy składać na info@zs-p1.pl lub w sekretariacie ZS-P nr 1.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres

info@zs-p1.pl, kadry codziennie od godz. 8.00 do 15.00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Poznaniu
61-616 Poznań, os. Władysława Łokietka 104
618227431
info@zs-p1.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2019-12-02

Oferta ważna do: 2019-12-11

Dane osobowe

Prosimy też o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).