Obowiązki członków OKW i ich wynagrodzenie

Pełnienie funkcji członka OKW to bardzo odpowiedzialna i znacząca rola. Podkreśla to na każdym etapie Państwowa Komisja Wyborcza.


Obowiązki członka OKW:

Przed dniem wyborów

1)      Udział w pierwszym posiedzeniu (konstytuowanie się komisji).

2)      Udział w szkoleniu dla okw.

3)      Stemplowanie kart do głosowania wykorzystywanych w głosowaniu korespondencyjnym oraz przygotowanie pakietów wyborczych.

4)      Odbiór: kart do głosowania, formularzy protokołu głosowania, pieczęci, spisu wyborców, listy wyborców głosujących przez pełnomocnika, osłony na spis wyborców oraz innych materiałów (np. biurowych). Sprawdzenie otrzymanych materiałów. Liczenie kart do głosowania.

5)      Kontakt z operatorem informatycznej obsługi komisji (dot. przewodniczących okw).

W dniu wyborów przed otwarciem lokalu wyborczego

1)      Sprawdzenie dostarczonych dokumentów i materiałów.

2)      Ponowne przeliczenie kart do głosowania.

3)      Stemplowanie kart do głosowania.

4)      Sprawdzenie lokalu wyborczego. Przygotowanie do rozpoczęcia głosowania.

5)      Sprawdzenie, zamknięcie i opieczętowanie urny.

W dniu wyborów w trakcie głosowania

1)      Otwarcie lokalu wyborczego.

2)      Umieszczenie w lokalu ewentualnej informacji o skreśleniach/unieważnieniach kandydatów/list kandydatów.

3)      Wydawanie kart do głosowania (sprawdzanie tożsamości wyborcy, odszukiwanie wyborcy w spisie, dopisywanie wyborców do spisu, odbieranie od wyborców podpisów potwierdzających otrzymanie karty, ochrona danych osobowych ujętych w spisie).

4)      Udzielanie wyjaśnień dot. sposobu głosowania - na wniosek wyborcy oraz przekazywanie ustnie treści obwieszczeń dot. komitetów wyborczych oraz zarejestrowanych list kandydatów - na prośbę wyborcy niepełnosprawnego.

5)      Wydawanie nakładki na kartę do głosowania.

6)      Wydawanie zaświadczeń potwierdzających udział w głosowaniu - na żądanie wyborcy.

7)      Czuwanie nad przebiegiem głosowania w lokalu.

8)      Bieżące sprawdzanie liczby podpisów w spisie (w razie potrzeby powiadamianie o konieczności uruchomienia kart z rezerwy).

9)      Czuwanie nad zapełnieniem urny (w razie potrzeby skorzystanie z drugiej urny lub jej zamówienie).

10)  Przekazywanie PKW danych o frekwencji (dot. stałych obwodów głosowania) oraz podanie ich do publicznej wiadomości (wg stanu na godz. 12:00 i 17:00).

11)  Wykonywanie czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym.

W dniu wyborów po zakończeniu głosowania

1)      Zamknięcie lokalu wyborczego.

2)      Zapieczętowanie otworu urny wyborczej.

3)      Ustalenie wyników głosowania i sporządzenie protokołu głosowania.

4)      Podanie wyników głosowania w obwodzie do publicznej wiadomości.

5)      Pozostanie w dyspozycji do momentu przyjęcia protokołu przez Okręgową Komisję Wyborczą.


______________________________________________________________________________________________

Diety członków OKW

Członkom obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania. Wysokość diety wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej i wynosi odpowiednio:

  • 500 zł - dla przewodniczącego komisji,
  • 400 zł - dla zastępcy przewodniczącego komisji,
  • 350 zł - dla członka komisji.

Treść uchwały PKW dot. diet znajduje się poniżej w sekcji załączniki.

Załączniki


_________________________________________________________________________________________

Naszej pracy w okw może się przyglądać mąż zaufania i obserwator.

Więcej informacji wkrótce.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej