Prawo i obowiązek głosowania

Dopisanie się do spisu wyborców

Jeśli będziesz w dniu wyborów Prezydenta RP w Poznaniu i chciałbyś zagłosować - dopisz się do spisu wyborców. Dopisanie do spisu wyborców jest wpisem jednorazowym (do najbliższych wyborów).

Szczegóły informacji o dopisaniu się do spisu wyborców (wniosek elektroniczny) znajdziesz w BIP.

Informacje o głosowaniu w kraju można znaleźc na stronie PKW.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Głosowanie korespondencyjne

Informacja ws. pakietów wyborczych oraz kopert zwrotnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., ponowne głosowanie w dniu 12 lipca 2020 r.

1. Odbiór osobisty pakietów wyborczych w Urzędzie Miasta Poznania

Jeśli zgłosiłeś osobisty odbiór pakietu wyborczego, możesz go odebrać w dniach:

06.07.2020 r. od godz. 8:30 do godz. 17:00

07.07.2020 r. od godz. 8:00 do godz. 15.30

w Urzędzie Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, budynek C (wejście po prawej stronie za bramą na dziedziniec).

Odbioru pakietu wyborczego można dokonać wyłącznie osobiście, okazując pracownikowi Urzędu Miasta Poznania dowód osobisty lub inny dokument z fotografią, pod warunkiem, że ustalenie tożsamości wyborcy na jego podstawie nie budzi wątpliwości (np. paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka). Tożsamość może także zostać potwierdzona na podstawie mTożsamości.

2. Dostarczenie przez Pocztę Polską "do drzwi lokalu"

Dla osób z niepełnosprawnością, które przy zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego zaznaczyły opcję "do drzwi lokalu" doręczenia będą realizowane przez Pocztę Polską w dniach 6-7 lipca 2020 r. Ze względu na obowiązującą procedurę doręczenia, by odebrać przesyłkę należy być obecnym w mieszkaniu. Pakiet wyborczy może odebrać wyłącznie adresat przesyłki. W przypadku nieobecności wyborcy przesyłka nie jest przez Pocztę awizowana i nie ma możliwości jej odbioru w placówce pocztowej!

Pakiety nieodebrane przez wyborców sa zwracane w dniu wyborów do właściwej obwodowej komisji wyborczej. W takim przypadku wyborca w dniu 12 lipca 2020 r. będzie mógł głosować osobiście w lokalu wyborczym.

3. Postępowanie z kopertami zwrotnymi

Każdy wyborca głosujący w Poznaniu może:

a)    do 10 lipca 2020 r. wrzucić kopertę zwrotną do dowolnej skrzynki nadawczej Poczty Polskiej na terenie miasta.

b)    do 10 lipca 2020 r. osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do Urzędu Miasta Poznania. Koperty zwrotne przyjmowane są za potwierdzeniem dostarczenia wyłącznie na pl. Kolegiackim 17 budynek C w godzinach pracy urzędu.

Nie należy wrzucać kopert zwrotnych do urn wystawionych w holach obiektów UMP!

c)    w dniu głosowania, tj. 12 lipca 2020 r. osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej. Adres siedziby okw jest podany na kopercie.

Pełna treść komunikatu znajduje się poniżej w sekcji Załączniki.

Załączniki


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Co zrobić, aby zagłosować korespondencyjnie w kraju?

Zamiar głosowania korespondencyjnego zgłoś komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem "swojego" urzędu gminy (gminy, w której jesteś wpisany do rejestru wyborców) ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przed I turą wyborów dotyczy także II tury wyborów. Pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem. Natomiast wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy:

 • do 30 czerwca 2020 r.
 • do 7 lipca 2020 r., jeśli w dniu ponownego głosowania będziesz podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych,
 • do 10 lipca 2020 r., jeśli rozpoczynasz kwarantannę, izolację lub izolację w warunkach domowych później niż 5 dnia przed dniem ponownego głosowania.

Wzory dokumentów oraz informacje o miejscu złożenia dokumentów znajdziesz w BIP.

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnościami możesz w zgłoszeniu zażądać:

 1. dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a,
 2. dostarczenia pakietu wyborczego do drzwi lokalu, którego adres wskazałeś w zgłoszeniu.

Jeśli twoje zgłoszenie nie spełnia wymogów, urzędnik wyborczy wezwie cię (w formie telefonicznej lub elektronicznej) do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 1 dnia od dnia doręczenia wezwania.

Jeżeli :

 • złożyłeś zgłoszenie po terminie lub
 • twoje zgłoszenie nie spełnia wymogów i nie uzupełniłeś go w terminie lub
 • złożyłeś zgłoszenie o głosowanie korespondencyjne a jednocześnie wystąpiłeś z wnioskiem o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania lub otrzymałeś zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów,

to twoje zgłoszenie pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym zostaniesz poinformowany.

Głosować korespondencyjnie nie możesz, jeśli:

 1. głosujesz w odrębnym obwodzie głosowania (utworzonym w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, domu studenckim lub zespole domów studenckich, zakładzie karnym, areszcie śledczy, oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu);
 2. głosujesz w obwodzie głosowania utworzonym na polskim statku morskim;
 3. udzieliłeś pełnomocnictwa do głosowania.

2. Kiedy i jak otrzymam pakiet wyborczy?

Pakiet wyborczy otrzymasz:

 • najpóźniej 5 dni przed dniem ponownego głosowania (do 7 lipca 2020 r.),
 • najpóźniej 2 dni przed dniem ponownego głosowania (do 10 lipca 2020 r.), jeśli w dniu głosowania będziesz podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, a zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosiłeś w okresie od 12 dnia przed dniem ponownego głosowania.

 Pakiet wyborczy:

 • otrzymasz za pośrednictwem Poczty Polskiej* lub
 • zostanie doręczony przez upoważnionego pracownika urzędu gminy lub
 • możesz odebrać osobiście w urzędzie gminy, jeśli zadeklarowałeś to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.

* Pakiet wyborczy przesyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej doręczany jest przez zespół złożony z co najmniej 2 pracowników Poczty Polskiej do twojej oddawczej skrzynki pocztowej. Jeżeli nie masz takiej skrzynki albo gdy twoja skrzynka uniemożliwia doręczenie pakietu wyborczego, zespół wystawia zawiadomienie o możliwości odbioru pakietu wyborczego we właściwej placówce pocztowej i pozostawia je w drzwiach twojego mieszkania. W zawiadomieniu znajdziesz informację gdzie, od kiedy i w jakich godzinach możesz odebrać pakiet wyborczy.

UWAGA: Jeżeli podlegasz obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, to:

 • nie możesz odebrać pakietu wyborczego osobiście w urzędzie gminy,
 • nie otrzymasz pakietu wyborczego do oddawczej skrzynki pocztowej.

Pakiet wyborczy zostanie tobie doręczony przez upoważnionego pracownika urzędu gminy lub Poczty Polskiej.

UWAGA: Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnościami i zażądałeś tego w zgłoszeniu, to pakiet wyborczy zostanie tobie doręczony do drzwi lokalu, którego adres wskazałeś.

UWAGA: Wyborcy, do którego wysłano pakiet wyborczy, nie można wydać zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Skład pakietu wyborczego:

 1. koperta zwrotna,
 2. karta do głosowania,
 3. koperta na kartę do głosowania,
 4. instrukcja głosowania korespondencyjnego,
 5. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
 6. nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a (jeśli wyborca tego zażądał).

3. Co zrobić z pakietem wyborczym?

Po wypełnieniu karty do głosowania włóż ją do koperty na kartę do głosowania i zaklej kopertę. Następnie kopertę na kartę do głosowania oraz wypełnione i podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu włóż do koperty zwrotnej. Na kopercie zwrotnej umieść adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej.

Tak przygotowaną kopertę zwrotną, najpóźniej 2 dnia przed dniem ponownego głosowania (do 10 lipca 2020 r.), wrzuć do skrzynki nadawczej Poczty Polskiej lub dostarcz do urzędu gminy (osobiście lub za pośrednictwem innej osoby).

Możesz także, w dniu i w godzinach głosowania, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jesteś wpisany do spisu wyborców.

UWAGA: Jeśli w dniu głosowania będziesz podlegać obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, musisz zagłosować korespondencyjnie niezwłocznie po doręczeniu pakietu wyborczego, a przygotowaną kopertę zwrotną oddać odpowiednio upoważnionemu pracownikowi Poczty Polskiej lub urzędu gminy.

Koperty zwrotne dostarczane są przez Pocztę Polską oraz urzędy gmin do właściwych obwodowych komisji wyborczych w godzinach głosowania. Koperty zwrotne niedoręczone do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania przekazywane są właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Obwodowa komisja wyborcza wyjmuje z kopert zwrotnych koperty na kartę do głosowania i wrzuca je do urny wyborczej.

Przesyłki pakietów wyborczych oraz przesyłki kopert zwrotnych są zwolnione z opłat pocztowych.

Więcej informacji o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania można znaleźć na stronie PKW.

Warto również obejrzeć spot edukacyjno-informacyjny zamieszczony na stronie PKW.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Najlepiej wpisz się do rejestru wyborców!

Uwaga!!! Sprawy o wpisanie do rejestru wyborców są załatwiane tylko w siedzibie Wydziału przy ul. Libelta 16/20.

Dla uproszczenia i przyspieszenia procedury wpisania do rejestru wyborców sugerujemy wybranie osobistego złożenia wniosku przez wyborcę w Urzędzie.

Wpis do rejestru wyborców daje Ci możliwość głosowania w miejscu Twojego zamieszkania lub przebywania i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym (tylko do najbliższych wyborów).

Wniosek o wpisanie do rejestru można składać przez cały rok, najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.

Możesz wpisać się do rejestru wyborców w Poznaniu, jeżeli:

 • mieszkasz na stałe w Poznaniu, a nie jesteś zameldowany tu na pobyt stały;
 • przebywasz na stałe w Poznaniu, ale nigdzie nie zamieszkujesz (jesteś bezdomny);
 •  mieszkasz na stałe w Poznaniu, ale pod innym adresem niż jesteś zameldowany na pobyt stały;
 • jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a nie jesteś obywatelem polskim i mieszkasz na stałe w Poznaniu.

Pamiętaj, że możesz być wpisany tylko do jednego rejestru - dlatego od razu wykreślimy Cię z tego, w którym byłeś do tej pory.

Aby wpisać się do rejestru wyborców przygotuj:

Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców uzyskasz wtedy, kiedy wykażesz, że mieszkasz na stałe pod określonym adresem w Poznaniu. W tym celu możemy Cię poprosić o pokazanie oświadczenia o stałym zamieszkaniu, dodatkowego dokumentu, który to potwierdzi np. akt notarialny, umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym mieszkasz oraz innych dokumentów potwierdzających Twoje związki z Poznaniem np. umowa o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub oświadczenia z organizacji społecznych, stowarzyszeń itp.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek musisz złożyć w urzędzie gminy, w której mieszkasz. W Poznaniu w:

Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi parter.

Wniosek możesz złożyć osobiście w urzędzie, za pośrednictwem Poczty lub przez Internet - jeśli masz Profil Zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Wpis do rejestru jest bezpłatny.

Więcej na stronie o rejestrze wyborców.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Zaświadczenie o prawie do głosowania

Jeśli wyjeżdżasz, a chciałbyś wziąć udział w głosowaniu, możesz otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Dzięki zaświadczeniu możesz zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą. Zaświadczenie o prawie do głosowania możesz odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do 26 czerwca 2020 r. (w godz. pracy Urzędu).

Otrzymasz dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (II tura), jeżeli będziesz zmieniał miejsc pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, możesz otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania, nie później jednak niż 10 lipca 2020 r.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Szczegóły informacji znajdują się w BIP.

Informacje o głosowaniu w kraju można znaleźc na stronie PKW.

Warto również obejrzeć spot edukacyjno-informacyjny zamieszczony na stronie PKW.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Głosowanie przez pełnomocnika

Jeśli najpóźniej w dniu wyborów kończysz 60 lat albo posiadasz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, możesz udzielić pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu. W tym celu najpóźniej do 19 czerwca 2020 r., a w przypadku ponownego głosowania (II tura) najpóźniej do 3 lipca 2020 r., złóż wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządzony przed dniem pierwszego głosowania skutkuje także na dzień ponownego głosowania (II tura). 

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w twoim miejscu zamieszkania lub w innym miejscu na terenie Miasta Poznania, jeżeli zwrócisz się o to we wniosku.

UWAGA: Masz prawo cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania poprzez:

 • złożenie oświadczenia w Urzędzie najpóźniej 2 dnia przez dniem wyborów lub
 • doręczenie oświadczenia właściwej komisji obwodowej w dniu wyborów.

Więcej informacji o głosowaniu przez pełnomocnika, wzory dokumentów oraz informacje o miejscu składania dokumentów znajdziesz w BIP.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Głosowanie za granicą

1. Głosowanie w obwodzie głosowania na podstawie zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców

Jeżeli:
- stale mieszkasz za granicą,
- stale mieszkasz w Polsce, ale przebywasz za granicą czasowo,
w celu wzięcia udziału w głosowaniu zgłoś właściwemu konsulowi zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą.

Zgłoszenia dokonuje się ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Obwody głosowania za granicą tworzy Minister Spraw Zagranicznych w drodze rozporządzenia. Wykaz tych obwodów będzie dostępny we wszystkich polskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych oraz delegaturach Krajowego Biura Wyborczego, a także na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

2. Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Jeżeli mieszkasz na stałe w kraju, a zamierzasz głosować za granicą, możesz otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Jeśli na swój wniosek zostałeś wpisany przez konsula do spisu wyborców, możesz otrzymać od konsula zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Zaświadczenie o prawie do głosowania odbiera się za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

Informacje o głosowaniu za granicą można znaleźć na stronie PKW.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej