Zgłaszanie kandydatów na członków okw

Dodatkowy nabór na członków OKW

Do 18 września 2019 r. do godz. 15:00 pełnomocnicy komitetów wyborczych mogą dokonywać dodatkowe zgloszenia kandydatów na członków okw do wskazanych przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu I obwodowych komisji wyborczych. Więcej informacji znajduje się tutaj.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zasady zgłaszania kandydatów na członków OKW

Zasady zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. (M.P. 2019 poz.338 ze zmian.) w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z § 4 uchwały nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju,
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego:

"1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

(...)

3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa".

W Poznaniu kandydaci do składu obwodowych komisji wyborczych muszą być mieszkańcami województwa wielkopolskiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin województwa wielkopolskiego.

Zgodnie z ustalonym kalendarzem wyborczym obwodowe komisje wyborcze zostaną powołane przez Komisarza Wyborczego I w Poznaniu do dnia 23 września 2019 r.

Osoby powołane na członków okw zostaną powiadomione drogą telefoniczną i mailową o terminie pierwszych posiedzenia komisji oraz terminach obowiązkowych szkoleń.


Zgłoszenia kandydatury do składu w obwodowej komisji wyborczej (OKW)

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁOSZEŃ PRZEZ ZAREJESTROWANE KOMITETY WYBORCZE

Osoby zainteresowane udziałem w pracach obwodowych komisji wyborczych w pierwszej kolejności winny zwrócić się do pełnomocników komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., którzy dokonują zgłoszeń kandydatów do składów OKW.

Rejestracja komitetów wyborczych trwa do 26 sierpnia 2019 r. Wykaz zarejestrowanych komitetów wyborczych udostępnia Państwowa Komisja Wyborcza na stronie internetowej pod linkiem: https://pkw.gov.pl/853_Wybory_do_Sejmu_i_Senatu_w_2019_r.

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa 13 września 2019 r.

Formularz zgłoszenia kandydatów do składów OKW przez komitety wyborcze stanowi załącznik nr 1 do komunikatu.

Załączniki


Zgłoszenie kandydata na członka OKW nie gwarantuje powołania w skład komisji, ponieważ, zgodnie z zasadami określonymi Kodeksem Wyborczym i uchwałami Państwowej Komisji Wyborczy, w przypadku zgłoszenia przez komitety wyborcze do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo określona liczba członków OKW, konieczne będzie przeprowadzenie losowania.

O terminach przeprowadzenia ewentualnych losowań komitety wyborcze zostaną poinformowane odrębnym komunikatem.

Zgłoszenia kandydatów na członków OKW można składać w Urzędzie Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pok. 267 w godzinach od 8:00 do 16:30.

Podpisane zgłoszenia należy złożyć w wersji papierowej.

Aktualny wykaz stałych i odrębnych obwodów głosowania i siedzib OKW na terenie Miasta Poznania dostępny jest na stronie internetowej www.poznan.pl/parlament2019.

Pełnomocnicy komitetów wyborczych lub osoby upoważnione do dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych proszone są o wcześniejszy kontakt z Urzędem Miasta Poznania w celu ustalenia terminu przyjęcia dokumentacji i ewentualnych uzgodnień o charakterze organizacyjnym.


II. ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNE WYBORCÓW W TRYBIE ART. 182 § 8C USTAWY Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. KODEKS WYBORCZY (T.J. DZ.U. Z 2018 R. POZ. 754 ZE ZMIAN.)

Zgodnie z § 8 uchwały nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. "Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego".

Spośród zgłoszeń indywidualnych, Komisarz Wyborczy I w Poznaniu może dokonać uzupełnienia składów OKW na zasadach określonych w Kodeksie wyborczym.

Formularz indywidualnego zgłoszenia kandydata do OKW stanowi załącznik nr 2 do komunikatu.

Załączniki


Zgłoszenia kandydatów na członków OKW można składać w Urzędzie Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pok. 267 w godzinach od 8:00 do 16:30.

Podpisane zgłoszenia należy złożyć w wersji papierowej.

Aktualny wykaz stałych i odrębnych obwodów głosowania i siedzib OKW na terenie Miasta Poznania dostępny jest na stronie internetowej www.poznan.pl/parlament2019.

Przyjęcie zgłoszenia indywidualnego kandydata na członka OKW w Urzędzie Miasta Poznania nie gwarantuje powołania w skład komisji!


III. W sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przedstawiciele komitetów oraz osoby indywidualne mogą kontaktować się z urzędnikami wyborczymi i pracownikami Urzędu Miasta Poznania.

Wykaz dyżurów urzędników wyborczych jest dostępny na dostępny na stronie internetowej www.poznan.pl/parlament2019

Numery telefonów do pracowników Urzędu w sprawie zgłoszeń kandydatów do OKW:

61 878 5804, 61 878 5261

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej