logo

XXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

2007-09-06 ( czwartek ) – 2007-09-30 ( niedziela )
Polska

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Komitet Główny Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, któremu przewodniczy prof. Stanisław Owsiak, odpowiedzialny jest za program i koncepcję Olimpiady. Każda edycja Olimpiady podporządkowana jest myśli przewodniej.
Celem olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.
Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
W dotychczasowych dwudziestu edycjach Olimpiady wzięło udział 218 tys. uczniów. Natomiast w samej tylko XX Olimpiadzie było to 11 tys. uczestników z 678 szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej należy do grupy najbardziej popularnych pod względem liczby uczestników.
Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zasilają szeregi kadr menedżerów, nauczycieli akademickich i fachowców w różnych dziedzinach praktyki gospodarczej.

W roku szkolnym 2007/2008 zostanie przeprowadzona XXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji to "Gospodarstwo domowe - wymiar społeczno-ekonomiczny".
Gospodarstwa domowe są podstawowym uczestnikiem rynku. To ich decyzje ekonomiczne warunkują przebieg wszelkich procesów realnych w gospodarce; z jednej strony są bowiem dostarczycielami usług czynników wytwórczych dla przedsiębiorstw, z drugiej zaś - nabywcami dóbr i usług konsumpcyjnych. W ten sposób gospodarstwa domowe określają wielkość i strukturę produkcji w skali makroekonomicznej. Praca ludzka i wiedza, którą uosabiają ludzie - członkowie gospodarstw domowych, stanowi podstawowy czynnik procesów wzrostowych i rozwojowych każdej gospodarki.
Pytania o charakterze ogólnym w części pisemnej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej będą koncentrować się wokół problematyki związanej z hasłem jej XXI edycji ze szczególnym uwzględnieniem:
- roli i funkcji gospodarstw domowych w życiu społeczno-gospodarczym,
- relacji oraz wzajemnych interakcji zachodzących pomiędzy gospodarstwami domowymi a pozostałymi uczestnikami rynku, tj. przedsiębiorstwami i państwem,
- analizy teoretycznych i praktycznych podstaw racjonalnego gospodarowania budżetem gospodarstwa domowego oraz jego majątkiem,
- przemian wzorców konsumpcji i oszczędzania gospodarstw domowych wynikających z procesów transformacji polskiej gospodarki,
- zróżnicowania społeczno-ekonomicznego polskich gospodarstw domowych na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej.
Pytania testowe będą odzwierciedlać całą problematykę zawartą w programie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, z uwzględnieniem zagadnień przedstawionych w literaturze zalecanej w przygotowaniach do Olimpiady.
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej ma charakter III stopniowych zawodów, przy czym zawody I i II stopnia (szkolne i okręgowe) będą oparte na egzaminie pisemnym, natomiast zawody III stopnia (centralne) zarówno na egzaminie pisemnym, jak i ustnym.
Szczegółowa struktura pytań oraz punktacja odpowiedzi w zawodach poszczególnych stopni Olimpiady znajduje się w załączniku.

Zobacz www.pte.pl