Odmień swoje podwórko 2024

Miasto Poznań w ramach realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji, serdecznie zaprasza do udziału w 15. edycji akcji "Odmień swoje podwórko". Celem akcji, która realizowana jest od 2010 roku, jest aktywizacja i integracja mieszkańców wokół procesu poprawy jakości życia w mieście poprzez zazielenianie, ożywianie i zagospodarowanie przestrzeni.

Odmień swoje podwórko - grafika artykułu
Odmień swoje podwórko

Podobnie jak w latach ubiegłych chcielibyśmy, ideę zaangażowania mieszkańców w dbałość o najbliższą okolicę, połączyć z działaniami, które poprzez zwiększanie powierzchni biologicznie czynnych, zagospodarowanie wód opadowych, wprowadzanie i przywracanie zieleni w ścisłej miejskiej zabudowie, poprawiają miejski mikroklimat i przyczyniają się do poprawy jakości i komfortu życia mieszkańców wspierając tym samym adaptację do zmian klimatu.

Akcja skierowana jest do użytkowników i właścicieli terenów publicznych i niepublicznych (podwórka budynków mieszkalnych wielorodzinnych, fragmenty placów, ulic, skwerów, osiedli mieszkaniowych), położonych w granicach działania osiedli: Stare Miasto, Główna, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Wilda, Św. Łazarz, Jeżyce.

Akcja będzie okazją do rozpoczęcia przeobrażeń tych terenów w oparciu m.in. o zieleń i inne ekologiczne rozwiązania, poprawy stanu ich zagospodarowania, podniesienia jakości ich estetyki, aby stały się one atrakcyjnymi i przyjaznymi miejscami do budowania dobrych relacji społecznych.

Akcja "Odmień swoje podwórko 2024" składa się z dwóch etapów:

a) projektowego, obejmującego dwudniowe warsztaty mające charakter konkursu projektów, podczas których zespoły projektowe z pomocą ekspertów szukają pomysłów na zagospodarowanie i ożywienie swoich lokalnych przestrzeni, tworząc dla nich koncepcje lub projekty (12-13 kwietnia br. w Bramie Poznania),

b) terenowego, który inicjuje wykonanie przez uczestników wypracowanych podczas warsztatów koncepcji lub projektów.

W ramach akcji Miasto zapewnia:

- udział w warsztatach o charakterze konkursu projektów, podczas których powstanie koncepcja lub projekt zagospodarowania terenu,

- moderatora warsztatów oraz pomoc ekspertów z zakresu kształtowania terenów zieleni i projektantów,

- poczęstunek podczas warsztatów,

- materiały dotyczące rozwiązań opartych na przyrodzie (ang. nature-based solutions),

- nagrody w konkursie projektów o wartości 5 000,00 zł, stanowiące uzgodnione elementy powstałych koncepcji lub projektów np. sadzonki roślin, ziemia ogrodnicza, urządzenia do zbierania deszczówki, narzędzia ogrodnicze oraz urządzenia małej architektury itp., które zostaną dostarczone przez organizatora w drugim, terenowym etapie akcji, zgodnie z regulaminem akcji.

W tegorocznej edycji preferowane są projekty mające na celu zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych podwórek, zagospodarowywanie wód opadowych, wprowadzanie i przywracanie zieleni.

O zakwalifikowaniu zespołu projektowego do akcji zdecydują:

- prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy,

- spełnione warunki regulaminu akcji i niniejszego ogłoszenia;

- kolejność zgłoszenia;

- ocena stanu zagospodarowania zgłoszonego terenu dokonana przez organizatora (dokonana na podstawie przesłanej przez zespół dokumentacji fotograficznej/wizji lokalnej).

Formularz zgłoszeniowy, szczegółowy opis akcji oraz regulamin znajdują się w załącznikach oraz w zakładce "Odmień swoje podwórko".

UWAGA: Do każdego zgłoszenia należy dołączyć dokumentację fotograficzną terenu zgłaszanego do akcji umożliwiającą dokonanie przez organizatora oceny aktualnego stanu zagospodarowania.

Zgłoszenia można przesyłać na adres: rewitalizacja@um.poznan.pl do dnia 25 marca 2024 r.

Załączniki