Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Poznania - konsultacje społeczne

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

7 grudnia 2018 ruszają konsultacje społeczne Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, których przedmiotem jest zebranie opinii i propozycji mieszkańców Poznania, w sprawie projektu Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Poznania.

Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców to nowatorski projekt Ministerstwa Środowiska, którego głównym celem jest ocena wrażliwości na zmiany klimatu 44 największych polskich miast w tym Poznania i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń.

Ze względu na swoją skalę jest to jedyna inicjatywa w Europie, w której Ministerstwo Środowiska wspiera władze i administrację lokalną koordynując działania przystosowawcze do skutków zmian klimatu w kilkudziesięciu miastach jednocześnie.

Miejskie plany adaptacji w 44 miastach biorących udział w projekcie powstaną we współpracy władz, mieszkańców i ekspertów. MPA uwzględnią lokalne uwarunkowania i problemy miast, z których każde ma inną specyfikę i strukturę, różnią się także pod względem zagrożeń i trudności, z którymi się mierzą.

Wykonawcą dokumentów dla miasta Poznania był Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy wyłoniony w drodze przetargu przez Ministerstwo Środowiska.

7 grudnia 2018 ruszają konsultacje społeczne Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, których przedmiotem jest zebranie opinii i propozycji mieszkańców Poznania, w sprawie projektu Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Poznania.

Konsultacje społeczne potrwają od 7 do 28 grudnia 2018 r. a pisemne uwagi, propozycje i opinie można złożyć w:

- Biurze Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urzędzie Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17,

- Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17

w poniedziałki od godz. 7.30 do 17.00 oraz od wtorku do piątku od godz. 7.30 do 15.30,

lub przesłać na wskazany wyżej adres a także w formie elektronicznej na adres mailowy: kp@um.poznan.pl wpisując w tytule wiadomości: "uwagi do planu adaptacji do zmian klimatu" w określonym terminie konsultacji społecznych.

Projekt Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu wraz z formularzem konsultacyjnym znajdą Państwo poniżej jak również na www.poznan.pl/odnowa, a także w wersji papierowej w Biurze Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, sekretariat pok. 350 (III piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 (w terminie konsultacji społecznych 7 - 28.12.2018).

W ramach konsultacji społecznych zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 12 grudnia 2018 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 na ul. Garbary 82 (aula).

Już dziś serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem Planu i wzięcia udziału w konsultacjach.

Wydawanie zaświadczeń

pl. Kolegiacki

W związku z licznymi zapytaniami właścicieli nieruchomości i kancelarii notarialnych po wejściu w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), informujemy, że dnia 22 listopada 2016 roku Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr XXXVIII/648/VII/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego poz. 7323).

Uchwała ta będąca aktem prawa miejscowego weszła w życie 15 grudnia 2016 r. W uchwale Rada Miasta Poznania nie ustanowiła prawa pierwokupu nieruchomości na obszarze miasta Poznania (art. 11 ust. 5 ww. ustawy).

5 grudnia 2017 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr LVIII/1091/VII/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania", w którym wskazała możliwość ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji (art. 25 ww. ustawy).

Obecnie Rada Miasta Poznania nie podjęła jeszcze uchwały o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji, tym samym nieruchomości objęte obszarem rewitalizacji nadal nie podlegają prawu pierwokupu.