Nowy plan dla Radojewa

Radni przyjęli podczas wtorkowej sesji plan zagospodarowania przestrzennego "Morasko - Radojewo - Umultowo", część Radojewo Wschód w Poznaniu. Dokument pozwoli chronić znajdujące się tam zabytki oraz cenne tereny przyrodnicze.

Na zdjęciu ortofotomapa przedstawiająca teren, o jakim mowa w dokumencie - grafika artykułu
Dzięki ustaleniom zawartym w dokumencie możliwa będzie skuteczna ochrona obszarów i obiektów cennych kulturowo

Plan obejmuje tereny o powierzchni niemal 72 ha, zlokalizowane w północnej części Poznania, w obrębie dawnej wsi Radojewo. Obecnie stoją tam głównie niskie domy jednorodzinne, dopuszczona jest też zabudowa usługowa. Na obszarze znajdują się też tereny cenne przyrodniczo: fragmenty klinów zieleni (w tym obszar Natura 2000) oraz obiekty wpisane do rejestru zabytków: pałac w Radojewie i park pałacowy z pozostałościami nekropolii rodowej rodziny von Treskow. 

Plan, sporządzony zgodnie z ustaleniami Studium, powstał, by chronić walory przyrodnicze i krajobrazowe tego obszaru. Wyznaczono w nim las i tereny rolnicze, a w południowo-zachodniej części wprowadzono nowe tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Zachowano również układ ulic zgodny z ich charakterystycznym kształtem oraz zaprojektowano nową drogę, która w przyszłości odciąży ruch z istniejącej ul. Radojewo. Ustalone i dopuszczone na obszarze całego dokumentu ciągi piesze lub rowerowe zapewnią łatwiejsze przemieszczanie się pieszych i rowerzystów pomiędzy Moraskiem, Umultowem, Suchym Lasem i w obrębie klinów zieleni miasta Poznania.

Dzięki ustaleniom zawartym w dokumencie możliwa będzie skuteczna ochrona obszarów i obiektów cennych kulturowo. Wskazano w nim zabytki oraz obiekty chronione planem - to głównie pozostałości dawnej wsi Radojewo.  Zadbano też o ekologię: dopuszczono stosowanie indywidualnych systemów grzewczych, z wyjątkiem pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe. To pozwoli na poprawę jakości powietrza, a tym samym - komfortu życia mieszkańców. 

Na każdym etapie procedury wszystkie osoby zainteresowane planem mogły się na jego temat wypowiedzieć. Projektanci spotykali się z mieszkańcami i konfrontowali zapisy planistyczne ze zgłoszonymi przez nich sugestiami, a projekt dokumentu został pięć razy wyłożony do publicznego wglądu. Przyjęte w planie rozwiązania zapewnią ład przestrzenny tego obszaru, zwiększą jego atrakcyjność i dostępność komunikacyjną. Dodatkowo przyczynią się do rewitalizacji pałacu i parku w Radojewie oraz innych obiektów i obszarów cennych kulturowo.

AW

sieci społecznościowe